ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ( CHF ): ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Μάθετε τα πάντα για την Αγωγή για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

11/05/2015

            Είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα των Δανείων σε συνάλλαγμα και ιδίως σε ελβετικό φράγκο (CHF), είτε πρόκειται για στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια, που είναι και τα συνηθέστερα είτε για καταναλωτικά τα οποία σήμερα έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους δανειολήπτες, για την επίλυση του οποίου καταφεύγουν ορθά σε πολλές περιπτώσεις στα Ελληνικά Δικαστήρια.

            Τα δάνεια αυτά τα συνήψαν οι δανειολήπτες, κυρίως κατά την περίοδο 2006-2009, σε ελβετικό φράγκο συχνά κατόπιν παροτρύνσης των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με δέλαρ την επίτευξη χαμηλότερου επιτοκίου, καθώς αυτό θα συνδεόταν με το νόμισμα του δανείου (CHF) και θα είχε ως συνέπεια, με δεδομένη και την τότε ισχυρή θέση του ευρώ, τον καθορισμό μικρότερης τοκοχρεολυτικής δόσης, τόσο τρέχουσας όσο και στην μακροχρόνια προοπτική της.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου τραπεζικού προϊόντος προβάλλονταν σε δύο επίπεδα, αφενός ότι προσέφεραν κατά τον χρόνο της εκταμίευσής τους σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τον δανεισμό σε ευρώ και αφετέρου ότι συνδύαζαν την επιτοκιακή ασφάλεια του σταθερά χαμηλού επιτοκίου με τα πλεονεκτήματα του κυμαινόμενου.

            Έτσι, ο δανειολήπτης, συχνά εντελώς ανυποψίαστος, χωρίς ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές και τραπεζικές γνώσεις που τον έκαναν να αγνοεί τους κινδύνους που ενείχε η συγκεκριμένου τύπου σύμβαση, αλλά έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στους «ειδικούς» των πιστωτικών ιδρυμάτων, συναινούσε στην κατάρτισή της και γινόταν η εκταμίευση του δανείου τυπικά σε ελβετικά φράγκα και στην συνέχεια γινόταν η μετατροπή τους σε ευρώ μέσω τυπικά επαναγοράς των ελβετικών φράγκων από την τράπεζα, καθώς αυτό ήταν το νόμισμα (ευρώ) το οποίο επιθυμούσε στην πραγματικότητα ο δανειολήπτης.

Ωστόσο, ο δανειολήπτης φέρεται να οφείλει, με βάση την αρχική εκταμίευση, το άληκτο ποσό του δανείου σε ελβετικά φράγκα, νόμισμα στο οποίο αποτυπώνεται και η περιοδική, μηνιαία ή τριμηνιαία, δόση του δανείου και η οποία καταβάλλεται σε ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία, ανά περίοδο καταβολής της κάθε δόσης, των δύο νομισμάτων (ευρώ-ελβετικού φράγκου).

            Αρχικά, και όσο το ευρώ υπερίσχυε συναλλαγματικά σημαντικά έναντι του ελβετικού φράγκου, η λειτουργία του δανείου φαινόταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τον δανειολήπτη, ο οποίος ένιωθε να βγαίνει στην πράξη κερδισμένος από την επίτευξη χαμηλού επιτοκίου.

Ωστόσο, στην πορεία, και ιδίως από το 2011 και έπειτα, η ισοτιμία ανάμεσα στα δύο νομίσματα, EUR και CHF, έβαινε διαρκώς μειούμενη, καθώς βαθμηδόν υποτιμήθηκε το ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, με αποτέλεσμα η μηνιαία δόση σε ευρώ που θα έπρεπε να καταβάλλει ο δανειολήπτης, προκειμένου να εξοφλήσει το αναλογούν ποσό μηνιαίας δόσης, να αυξάνεται μήνα με το μήνα, με αποτέλεσμα δανειολήπτες, ακόμα και μετά από αρκετά έτη συνεπών καταβολών, να βρίσκονται να οφείλουν ως άληκτο κεφάλαιο σε ελβετικά φράγκα ποσό ίδιο ή ακόμα και μεγαλύτερο από το αρχικώς αναληφθέν!

Το ανωτέρω παράδοξο σε βάρος των δανειοληπτών συνέβη καθώς στην δανειακή σύμβαση περιλαμβανόταν όρος σύμφωνα με τον οποίο το δάνειο θα έπρεπε να επιστραφεί, στα πλαίσια της καταβολής των τοκοχρεολυτικών δόσεών του, είτε στο νόμισμα της χορήγησης, είτε σε EURO με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής.

 

           Για την αναγνώριση της ακυρότητας του ανωτέρω όρου και των δυσμενών συνεπειών του στο πρόσωπο του δανειολήπτη, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να καταφύγει στα ελληνικά Δικαστήρια, ασκώντας αγωγή με την οποία να αξιώνει τον υπολογισμό της ισοτιμίας στις μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις σε αυτήν που ίσχυε στον χρόνο ανάληψης του δανείου, ώστε οι δόσεις που καταβάλλει να «πιάνουν τόπο», αποσβένοντας τόκους και κεφάλαιο και να μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι ακριβώς πληρώνει και τι ακριβώς χρωστάει.  

           Παράλληλα, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να καταβάλλει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αγωγής του το ποσό της δόσης που θα πλήρωνε αν το δάνειο είχε αναληφθεί αρχικώς σε ευρώ.

 

Παρόλο που το τοπίο δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει πλήρως σε επίπεδο νομολογίας, έχουν εντούτοις εκδοθεί σημαντικές αποφάσεις υπέρ των δανειοληπτών δανείων σε ελβετικό φράγκο.

           Έτσι, όπως έχουν κρίνει τα Δικαστήρια, οι σχετικές συμβάσεις δανείου σε ελβετικό φράγκο και ιδίως ο σχετικός ως άνω όρος που περιέχουν, που σε συνάρτηση με την υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου αποτελεί την πηγή του προβλήματος, τυγχάνει άκυρος ως καταχρηστικός και καταπλεονεκτικός, καθώς είναι αντίθετος στις διατάξεις του ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και του άρθρου 4 παρ. 2 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5.4.1993 «σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες που συνάπτονται με τους καταναλωτές», καθώς δεν ήταν πάντα αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη, δεν έγινε κατανοητός από τον τελευταίο αφού δεν του επεξηγήθηκε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης από το πιστωτικό ίδρυμα και τους προστηθέντες και υπαλλήλους αυτού ως προς τις πλήρεις συνέπειές του.

Κατ’ ουσίαν επέρριπτε στον δανειολήπτη τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε περίπτωση μεταβολής της ισοτιμίας μεταξύ του εγχώριου νομίσματος (ευρώ) και του νομίσματος του δανείου (ελβετικό φράγκο), με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μην αντιληφθεί κατά την κατάρτιση της ανωτέρω σύμβασης τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν αυτοί οι όροι κατά την διάρκεια λειτουργίας και εξόφλησης του δανείου, σε περίπτωση μεταβολής της ισοτιμίας μεταξύ του ευρώ και του ελβετικού φράγκου.

       Επίσης, συχνά δεν προηγήθηκε της ανάληψης του δανείου λεπτομερής και πλήρης ενημέρωση-πληροφόρηση του δανειολήπτη για τους κινδύνους που ο ανωτέρω όρος εγκυμονούσε, όπως ενδεικνύει και το γεγονός ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο δανειολήπτης να αναλάβει, στερούμενος εξάλλου των αναγκαίων γνώσεων και πληροφοριών, τον συγκεκριμένο συναλλαγματικό κίνδυνο σε περίπτωση ανατίμησης του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, μολονότι η ανωτέρω ειδική και εναργής ενημέρωση ήταν αναγκαία προκειμένου ο δανειολήπτης ως διαθέτων την αντίληψη του μέσου και μη εξοικειωμένου με εξειδικευμένες οικονομικές παραμέτρους και νομισματικούς κανόνες, καταναλωτή, κατά τον σχηματισμό της δικαιοπρακτικής του απόφασης να συμβληθεί στις σχετικές συμβάσεις, γνωρίζοντας προηγουμένως κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τις επίμαχες συμβατικές δεσμεύσεις του, ιδίως δε όσον αφορά στη σχέση παροχής και αντιπαροχής (όπως έχει κριθεί και με τις ΕφΠειρ 711/2011 ΔΕΕ 2012.356 ΜΠΡοδ 58/2015, ΜΠΚοζ 342/2014).

Ειδικά δε, όσον αφορά τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες και επιβαρύνσεις που δύναται να προκύψουν από έναν ασαφή πλην πολυσήμαντο όρο του δανείου, αυτές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και κατανοητές από το μέσο καταναλωτή, ο οποίος δεν διαθέτει εξειδικευμένες νομικές ή οικονομικές γνώσεις (ad hoc ΠολΠρωτΞάνθης 23/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Έτσι και με βάση τα ανωτέρω μπορεί ο σχετικός όρος να κριθεί άκυρος ως καταχρηστικός στα πλαίσια άσκησης αγωγής για το δάνειο σε ελβετικό φράγκο ή ανακοπής στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την παράλληλη άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, όπου αυτό απαιτείται, για την υπέρ του δανειολήπτη επίλυση του σχετικού ζητήματος.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.