ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

01/12/2015

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητας ενός φυσικού προσώπου αποτελεί το κύριο όνομά του, το οποίο το ακολουθεί σε όλη του την ζωή και είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την προσωπικότητά του. Συχνά, ωστόσο, για διάφορους λόγους, προσωπικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς ή άλλους, παρουσιάζεται η ανάγκη μεταβολή τους από το δικαιούμενο πρόσωπο.Φυσικά, μία τέτοια είδους μεταβολή, δεν μπορεί να λάβει χώρα αυθαίρετα (καθώς τούτο συνιστά και ποινικό αδίκημα), αλλά θα πρέπει να διαγνωστεί δικαστικά η ανάγκη μεταβολής του και να επιτραπεί η μεταβολή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ειδικότερα, από το σύνολο των διατάξεων περί ονόματος και ειδικότερα από το άρθρο 58 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο προστατεύεται ο δικαιούμενος να φέρει ορισμένο όνομα από την παράνομη χρήση αυτού από άλλον, καθώς και από το άρθρο 415 ΠΚ, κατά το οποίο είναι τιμωρητέα η αυθαίρετη μεταβολή του ονόματος, συνάγεται ότι ο νομοθέτης προσέβλεψε στο όνομα ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας και θέλησε να διατηρείται αυτό σταθερό και αμετάβλητο χάριν της ιδίας της προσωπικότητας αλλά συγχρόνως και της ασφάλειας των συναλλαγών. Από τις ίδιες, όμως, ως άνω διατάξεις, καθώς και εκείνες του άρθρου 90 του βδ της 5/8.10.1949 “περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων νόμου περί Νομαρχών, Επαρχών, Νομαρχιών και Γραφείων Επάρχων”, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο μόνο του νδ 2573/1953 “περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου”, με το οποίο είναι δυνατή η αλλαγή του επωνύμου δια της διοικητικής οδού, από το άρθρο 25§2 του νδ 610/1970 “περί υιοθεσίας των μέχρις ηλικίας 18 ετών ανηλίκων”, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η προσθήκη και άλλου κυρίου ονόματος στον κατά τις διατάξεις του τελευταίου αυτού νδ υιοθετούμενου, αλλά και από το άρθρο 13§1 του νδ 344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων”, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την διόρθωση οποιασδήποτε ληξιαρχικής πράξεως, και συνεπώς και αυτής της γεννήσεως κάποιου προσώπου, της οποίας πράξεως στοιχείο είναι και το κύριο όνομα αυτού κατά το άρθρο 22§1 του προαναφερόμενου νομοθετήματος, προκύπτει ότι ο νομοθέτης δέχθηκε παρεκκλίσεις από την ως άνω αρχή του σταθερού και αμετάβλητου του ονόματος, οι οποίες επιβάλλονται στις ως άνω περιπτώσεις, χάριν επίσης του ιδίου του προσώπου.

Στις ως άνω διατάξεις αλλά και στο άρθρο 5§1 του Συντάγματος αναγορεύεται ότι ο κάθε άνθρωπος δύναται να αναπτύξει ελεύθερα της προσωπικότητά του και, συνεπώς, συνάγεται περαιτέρω ότι το πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς να διορθωθεί το κύριο όνομά του, εφόσον τούτο έχει, δικαιολογημένα, ανεπιθύμητες συνέπειες, πράγμα το οποίο συμβαίνει, όταν το όνομα δεν είναι εύηχο ή δημιουργεί σύγχυση στις συναλλαγές ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, ή δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με τους άλλους που τον γνωρίζουν με το νέο του όνομα.

Αρμόδιο για να διατάξει την σχετική μεταβολή του κυρίου ονόματος, συνιστάμενη κατ’ ουσίαν στην διόρθωση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης είναι το Ειρηνοδικείο που δικάζει με τις διατάξεις της Εκούσιας Δικαιοδοσίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.