ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ : ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ

14/04/2013

Σε μία εποχή που το Διαδίκτυο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή μας, μας δίδεται η ευκαιρία να κάνουμε πολλές από τις βασικές εργασίες και δραστηριότητές μας μέσω αυτού με ένα κλικ. Έτσι, καθημερινά αναπτύσονται πολλές νέες ιστοσελίδες ( sites ), βασισμένες συχνά σε καινοτόμες ιδέες με σκοπό να προσελκύσουν επισκέπτες ή και χρήστες.

Στην ουσία, με την είσοδο ή και την εγγραφή του επισκέπτη ή αντίστοιχα του χρήστη, στην Ιστοσελίδα, καταρτίζεται μία συμφωνία, μία σύμβαση, η οποία (πρέπει να) διέπεται από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Έτσι, είναι σκόπιμο σε εμφανές σημείο της Ιστοσελίδας να παρέχονται στον επισκέπτη με σαφήνεια και πληρότητα όλες οι αναγκαίες πληροφορίες που αποτελούν τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας την οποία είτε απλώς επισκέπτεται είτε στην οποία εγγράφεται και ως μέλος.

Οι Όροι Χρήσης αυτοί μπορούν να χαρακτηριστούν ως μία ιδιόμορφη ιδιωτική σύμβαση, ένα Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο για πρακτικούς λόγους δεν είναι εύκολο να καταρτιστεί σε χαρτί, όπως συμβαίνει παραδοσιακά. Έτσι, ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας οφείλει να θέσει εγγράφως τους Όρους της ανωτέρω “σύμβασης” σε διακριτό σημείο του Ιστοτόπου εν είδει πρότασης για σύναψη σύμβασης και ο επισκέπτης, αφού τους αναγνώσει και τους κατανοήσει, να δηλώσει ρητά (συνήθως με ένα μαρκάρισμα πεδίου του τύπου “Αποδέχομαι τους Όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου”) την αποδοχή του, προκειμένου να καταρτιστεί η ιδιότυπη αυτή σύμβαση.

Το κείμενο των όρων χρήσης του site πρέπει να είναι άρτιο νομικά προκειμένου να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα (γι’ αυτό και προκρίνεται η σύνταξή του από εξειδικευμένο νομικό σε τέτοια ζητήματα), αλλά ταυτόχρονα σαφές και ευσύνοπτο, όπως προστάζει ο δυναμικός τρόπος λειτουργίας του ίδιου του Ίντερνετ.

Αναγκαίο είναι να περιέχει συνοπτικά τον τρόπο λειτουργίας της Ιστοσελίδας, τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο διαχειριστής της, την ευθύνη που φέρει και ρήτρες περί αποποίησης ευθύνης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκτός της σφαίρας επιρροής του.

Περαιτέρω, είναι σημαντικό να περιλαμβάνεται και ένα προσάρτημα (disclaimer) Πνευματικής Ιδιοκτησίας με επιφύλαξη δικαιωμάτων σε περίπτωση παραβίασής της

Ακόμη, θα πρέπει να γίνεται μνεία των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου ο χρήστης να παρέχει την συναίνεσή  του. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται κοινοποίηση Γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις περιπτώσεις που απαιτεί ο Νόμος.

Τέλος, είναι απαραίτητο να γίνεται αναφορά στην χρησιμοποιούμενη Πολιτική Απορρήτου και των cookies του χρήστη που ενδέχεται να συλλέγονται από το website.

Με τον τρόπο αυτό  ο διαχειριστής του Ιστοτόπου είναι νομικά κατοχυρωμένος σε κάθε περίπτωση ενώ και ο επισκέπτης ή και χρήστης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αισθάνεται ασφαλής ως προς τους όρους που διέπουν την χρήση που πραγματοποιεί καθώς και τα Προσωπικά Δεδομένα του που ενδέχεται να τύχουν συλλογής ή επεξεργασίας από την ιστοσελίδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.