4924/2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Απόφαση του Γραφείου Μας

04/06/2015

Με την υπ’ αρ. 4924/2014 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, γίνεται δεκτή η ασκηθείσα Ανακοπή και ακυρώνεται συνολικά η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής και η ανακοπτόμενη επιταγή προς πληρωμή, επειδή αποδείχθηκε ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε μη σύννομα δυνάμει ανεπικύρωτων φωτοτυπιών της κίνησης του ένδικου λογαριασμού, τα οποία, προκειμένου να έχουν αποδεικτική ισχύ κρίθηκε ότι θα έπρεπε η ακρίβεια τούτου να βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο.

Παρακάτω παρατίθεται ανωνυμοποιημένη ολόκληρη η δικαστική απόφαση.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 4924/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών Ειρηνοδίκη Ευτυχία Αγουρίδα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Χρυσάνθη Λαμπροπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 20η Φεβρουαρίου 2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ανακόπτοντος: ………………. …………… του ………………., κατοίκου Αθηνών, παραστάντος δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ιωάννη Βαονάκη.

Της καθ’ ης η ανακοπή: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………….», με διακριτικό τίτλο «……………………………………….», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάσας δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της ………………………. .

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει να γίνει δεκτή η από 21-03-2012 ανακοπή του, που κατατέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, με αύξοντα αριθμό 3155/2012, η οποία ενεγράφη στο πινάκιο (Γ-23), και της οποίας προσδιορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή.

Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη ανακοπή ο ανακόπτων ζητά, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, την ακύρωση της 7889/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Η ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ. 7889/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, αρμοδίως δε εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την τακτική διαδικασία (632 παρ. παρ. 1-2 ΚΠολΔ) εφαρμοζομένων και των διατάξεων των άρθρων 643, 649, 650 ΚΠολΔ.

Ο ανακόπτων αιτείται εν προκειμένω την ακύρωση της ως άνω διαταγής πληρωμής για τους λόγους ότι: 1) τα επιτόκια της καθ’ ης η ανακοπή υπερβαίνουν τα δικαιοπρακτικά και συνεπώς καταβλήθηκαν αχρεωστήτως χρηματικά ποσά από τον ανακόπτοντα που ενσωματώθηκαν στο δήθεν οφειλόμενο ποσό των …………………….. ευρώ, 2) οι υπ’ αρ, 5,9 και 20 όροι της σύμβασης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, είναι άκυροι και καταχρηστικοί, 3) η ακυρότητα μέρους επιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, εφ’ όσον η σύναψη της σύμβασης δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος, 4) υπάρχει δεδικασμένο υπέρ του συνόλου των καταναλωτών με διάταξη νόμου, 5) η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε καταχρηστικώς, 6) η πλασματική αφηρημένη αναγνώριση χρέους δεν μπορεί να αφορά και την αναγνώριση του καταλοίπου όπως αυτό διαμορφώνεται από άκυρους ή ακυρώσιμους όρους, ενώ ο ανακόπτων με την ανακοπή του δικαιούται να αμφισβητήσει τα ειδικώτερα κονδύλια που περιέχονται στα ένδικα αποσπάσματα, 7) καταχρηστικώς προέβη στην αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής και στην επίδοση της από 29/2/2012 επιταγής προς πληρωμή η καθ’ ης η ανακοπή, αφού ήδη είχε υποβάλει αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό στην καθ’ ης κατ’ άρθρον 2 Ν. 3869/2010 ο ανακόπτων, 8) τα αντίγραφα των μηνιαίων λογαριασμών, ως και της από 25/10/2011 εξώδικης καταγγελίας, βάσει των οποίων εκδόθηκε η ανακοπτομένη ήσαν ανεπικύρωτα και 9) δεν υπάρχει υπογραφή του εκδόσαντος την διαταγή πληρωμής Ειρηνοδίκη στο ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εξ απογράφου α΄εκτελεστού – που του επιδόθηκε –  της ως άνω διαταγής πληρωμής. Ζητεί, δε, να ακυρωθεί επί τόπου η ως άνω διαταγή πληρωμής, όπως και η από 29/2/2012 επιταγή προς πληρωμή, συνταχθείσα παρά πόδας αυτής, να καταδικασθεί δε η καθ’ ης στη δικαστική του δαπάνη.

Με την προαναφερθείσα ανακοπή κατά της υπ’ αρ. 7889/2012 διαταγής πληρωμής σωρεύεται αντικειμενικώς ανακοπή κατά της από 29/2/2012 επιταγής προς πληρωμής, συνταχθείσης παρά πόδας του αντιγράφου εκ α΄απογράφου εκτελεστού της ως άνω διαταγής πληρωμής , κατ’ άρθρα 218 παρ. 1, 584, 933  παρ. 1-2 ΚΠολΔ.

Οι σωρευόμενες ανακοπές δέον να γίνουν τυπικώς δεκτές και να ερευνηθεί το νόμω και ουσία βάσιμο των λόγων τους.

Η συμφωνία μεταξύ του πιστούχου και της πιστοδότριας τράπεζας, ότι το ύψος της οφειλής του πρώτου προς την δεύτερη θα αποδεικνύεται από απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τελευταίας, δεν προσκρούει στη δημόσια τάξη και γι’ αυτό είναι έγκυρη. Το απόσπασμα αυτό, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιμο του λογαριασμού και το κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού με ένα με  ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο, εφ’ όσον η ακρίβεια τούτου βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο (βλ. σχετ. 449  παρ. 1 ΚΠολΔ και ΑΠ 370/2012 ΝΟΜΟΣ).

Εν όψει των προδιαληφθέντων στη μείζονα πρόταση, ο όγδοος λόγος είναι νόμω βάσιμος και περαιτέρω ερευνητέος κατ’ ουσίαν. Από την εκτίμηση των εγγράφων που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκε ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε δυνάμει ανεπικύρωτων φωτοτυπιών της κίνησης του υπ’ αρ. ………………………… λογαριασμού, εφ’ όσον δεν προέκυψε επικύρωση δικηγόρου επ’ αυτών, παρά τα διαλαμβανόμενα στη διαταγή πληρωμής και στην υποβληθείσα από 26/1/2012 αίτηση της καθ’ ης η ανακοπή προς έκδοσή της.

Συνεπώς, εφ’ όσον ο όγδοος λόγος αυτής είναι και ουσία βάσιμος, η ανακοπή δέον να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η ως άνω διαταγή πληρωμής αλλά και η σχετική επιταγή προς πληρωμή (βλ. σχετ. και Νίκα «Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως – I Γενικό μέρος», εκδ. 2010, σελ. 630).

Τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος είναι επιβλητέα στην καθ’ ης η ανακοπή, λόγω της ήττας της (176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αρ. 7889/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών, καθώς και την παρά πόδας αυτής από 29/2/2012 συνταχθείσα επιταγή προς πληρωμή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην καθ’ ης η ανακοπή τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσόν των…………………….. (…………) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο ακροατήριό του με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους αυτών δικηγόρους, στην Αθήνα, την 25η Αυγούστου 2014.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.