ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γράφει η Μαρία Φ. Γκολφινοπούλου, Δικηγόρος, Συνεργάτιδα του Γραφείου Μας

04/07/2013

ΟΡΙΣΜΟΣ:

Πρόκειται για μία ιδιότυπη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ δύο προσώπων, εκ των οποίων το ένα πρόσωπο είναι τουλάχιστον (συνήθως) έμπορος και με την οποία σύμβαση συμφωνείται ότι οι απαιτήσεις και οι καταβολές που θα δημιουργηθούν από την μεταξύ τους εμπορική ή συναλλακτική σχέση θα καταχωρούνται σε έναν λογαριασμό ώστε μετά από την εκκαθάριση των χρεοπιστώσεων να δημιουργείται το κατάλοιπο και να φαίνεται ο δικαιούχος του.

Χαρακτηριστικό του αλληλόχρεου λογαριασμού είναι η δυνατότητα να υπάρχουν αποστολές και από τα δύο μέρη ανεξάρτητα αν αυτές θα υπάρξουν ή όχι. Ουσιαστικά η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού είναι παρεπόμενη της σύμβασης που δημιούργησε την κύρια σχέση, μπορεί να είναι και άτυπη αρκεί να είναι σαφής η βούληση των μερών για εκατέρωθεν καταχώριση των απαιτήσεών τους.

 

ΕΙΔΗ:

Α. Κλιμακωτός

Β. Ειδικός

Γ. Καθολικός

Δ. Ετεροσκελής  ή απλός

Ε. Αμοιβαίος

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Η σύμβαση είναι διαρκής, αυτοτελής, κανονιστική, αμφοτεροβαρής και έχει περιουσιακό χαρακτήρα.

Πέρα από την δυνατότητα ύπαρξης εκατέρωθεν απαιτήσεων το βασικότερο χαρακτηριστικό της ως άνω σύμβασης είναι η έλλειψη γνώσης του αποτελέσματος, ήτοι η άγνοια του δικαιούχου του κατάλοιπου καθώς μέχρι το κλείσιμο του λογαριασμού δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο δανειστής και ποιος ο οφειλέτης.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Ως προς τις απαιτήσεις πρέπει να αναφερθεί ότι εισάγονται στο λογαριασμό μόνο εφόσον είναι βέβαιες, εκκαθαρισμένες και δεκτικές συμψηφιστικής εκκαθάρισης όχι απαραίτητα συμψηφισμού (δηλ. ομοειδείς). Δεν εισάγονται απαιτήσεις υπό αίρεση και μη ληξιπρόθεσμες, ούτε άκυρες ή ακυρώσιμες.

Απαιτήσεις από πιστωτικούς τίτλους μπορούν να καταχωρηθούν κατόπιν συμφωνίας αν ωστόσο οι τίτλοι δεν πληρωθούν κατά την λήξη τους μπορούν να εξαχθούν από τον λογαριασμό με αντιλογισμό να επιστραφούν στον κομιστή τους και να επιδιωχθεί η δικαστική τους επιδίωξη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των απαιτήσεων που εισάγονται στον αλληλόχρεο λογαριασμό είναι ότι: α) χάνουν την αυτοτέλεια τους ήτοι μετατρέπονται σε απλά λογιστικά αρχεία που εξυπηρετούν στην απόσβεση της οφειλής με τον συμψηφισμό του και β) δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση τους μεμονωμένα ούτε βέβαια η εκχώρηση ή κατάσχεσή τους.

Αυτό το οποίο μπορεί να ικανοποιηθεί και είναι απαιτητό είναι το κατάλοιπο που δημιουργείται μετά το κλείσιμο του λογαριασμού και μάλιστα το οριστικό.

Με τον όρο κατάλοιπο εννοούμε το υπόλοιπο που μένει στον λογαριασμό μετά την εκκαθάριση των χρεοπιστώσεων και το οποίο μπορεί να απαιτηθεί από εκείνον υπέρ του οποίου είναι το κατάλοιπο.

Η παραγραφή για την επιδίωξη  του κατάλοιπου είναι εικοσαετής.

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η σύμβαση λήγει όταν:

1. είναι ορισμένου χρόνου με την πάροδο του χρόνου αυτού.

2. εφόσον εξυπηρετεί την βασική σχέση των μερών παύει εφόσον λήξει η σχέση αυτή

3. με τον θάνατο ή την πτώχευση του ενός από τα δύο μέρη

4. με καταγγελία, η οποία είναι μονομερής, άτυπη και απευθυντέα και τα αποτελέσματά της επέρχονται όταν το άλλο μέρος λάβει γνώση αυτής.

5. οποτεδήποτε κατόπιν συμφωνίας των μερών

Το ως άνω κλείσιμο είναι οριστικό και από εκεί και πέρα επέρχονται και τα αποτελέσματα του λογαριασμού, ήτοι είναι δυνατή η επιδίωξη ικανοποίησης του καταλοίπου είτε αυτό αναγνωρισθεί από τον οφειλέτη είτε όχι.

Υπάρχει και το περιοδικό κλείσιμο που συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι όμως μικρότερα των τριών μηνών, χωρίς βέβαια το κατάλοιπο που προκύπτει να μπορεί να ζητηθεί δικαστικά, αν απλώς υπάρξει αναγνώρισή του σε εκείνη την φάση περιέρχεται σαν κονδύλι στον λογαριασμό της νέα περιόδου και δεν χρειάζεται απόδειξη για την μετέπειτα επιδίωξή του.

Η αναγνώριση του καταλοίπου δημιουργεί νέα απαίτηση που απλά ακολουθεί την σύμβαση του λογαριασμού.

Το κατάλοιπο που απομένει είναι αυτοδίκαια τοκοφόρο ακόμα και αν ο λογαριασμός περιέχει κονδύλια από τόκο που οφείλεται για διάστημα μικρότερο του έτους.

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

Αν για κάποια από τις απαιτήσεις που εισχώρησε στον αλληλόχρεο λογαριασμό είχε δοθεί ασφάλεια θεωρείται ότι αυτή ισχύει υπέρ του καταλοίπου του λογαριασμού καθώς τεκμαίρεται βούληση των μερών να το ασφαλίσουν. Αν η ασφάλεια είχε δοθεί από άλλον πριν την υπαγωγή της απαίτησης στον λογαριασμό αυτή διατηρείται εφόσον υπάρχει δήλωση βουλήσεως του τρίτου για την διατήρησή της. Αν δόθηκε μετά την υπαγωγή εννοείται ότι έχει δοθεί υπέρ του καταλοίπου.

Όσον αφορά στην εγγύηση λογίζεται ότι καλύπτει το κατάλοιπο που προκύπτει μετά το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού στο ύψος του ποσού που είναι η εγγύηση ανεξάρτητα από τις αυξομειώσεις του λογαριασμού κατά την λειτουργία του. Ωστόσο, κυρίως για τραπεζικούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, αν μετά την παροχή εγγύησης υπάρξουν αλλαγές στην συμφωνία των μερών και στο ύψος της πίστωσης χωρίς την σύμπραξη του εγγυητή θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από την εγγύηση αν το νέο ποσό που θα προκύψει ως κατάλοιπο είναι μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο δόθηκε η εγγύηση.

 

Όπως είναι φανερό ο αλληλόχρεος λογαριασμός είναι περισσότερο διαδεδομένος στην τραπεζική συναλλακτική σχέση και συνήθως συνοδεύεται από μία άλλη σύμβαση αυτή της ανοιχτής πιστώσεως. Για το λόγο αυτό ο λογαριασμός είναι γνωστός ως τρέχων ή τρεχούμενος ή απλά ανοιχτός. Ισχύουν τα ίδια όπως και για τον εμπορικό αλληλόχρεο απλά η διαφορά είναι ότι εδώ είναι περισσότερο γνωστό από την αρχή ποιος είναι ο δανειστής και ποιος ο οφειλέτης. Η πίστωση στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει άμεσα (τμηματικά ή ολικά) ή έμμεσα με την παροχή εγγυήσεων από μέρους της Τράπεζας σε τρίτους για χάρη του πιστούχου.

 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Όπως μνημονεύθηκε και ανωτέρω δικαστικά επιδιώξιμο είναι μόνο το κατάλοιπο κατόπιν του οριστικού κλεισίματος και όχι οι κατ΄ ιδίαν απαιτήσεις. Η ικανοποίηση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ή διαταγή πληρωμής εφόσον αποδεικνύεται η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού, οι καταχωρισμένες απαιτήσεις και το κατάλοιπο.

Η παραγραφή είναι εικοσαετής.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

Δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση που να καλύπτει εν όλω τον αλληλόχρεο λογαριασμό, κυρίως η στήριξη που παρέχεται είναι από το αρ. 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕμπΝ, 35, 47 και 64-67 ν.δ 17-7/1923

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.