ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΣΗΣ: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Τα δικαιώματα εκμισθωτή και μισθωτή μέσα από 10 Ερωτήσεις και Απαντήσεις

06/04/2015

 

Μία ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή συμβάσεων είναι αυτή της μίσθωσης ακινήτου, τόσο για χρήση κατοικίας όσο και επαγγελματικής στέγης. Με βάση αυτήν, ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) εκμισθώνει ή κατά την καθομιλουμένη νοικιάζει ακίνητο ιδιοκτησίας του (μίσθιο) στον μισθωτή, προκειμένου αυτός να το χρησιμοποιεί για την συμφωνηθείσα διάρκεια έναντι ανταλλάγματος, ήτοι μισθώματος (ενοικίου) καταβαλλόμενο ανά μήνα ή έτος ή άλλη συμφωνούμενη χρονική περίοδο.

Τι συμβαίνει όμως όταν ο μισθωτής δεν καταβάλλει τακτικά το μηνιαίο μίσθωμα; Ποιες δυνατότητες δίδει ο Νόμος στον εκμισθωτή και ποια είναι τα δικαιώματα άμυνας το μισθωτή;

1. Ποια είναι η ταχύτερη διαδικασία που δίδει ο νόμος στον εκμισθωτή σε περίπτωση μη καταβολής από τον μισθωτή από δυστροπία του μισθώματος;

Στην περίπτωση αυτήν, ο εκμισθωτής δικαιούται να προβεί σε έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου. Στην συνέχεια, δύναται να εκτελέσει την ως άνω διαταγή, ολοκληρώνοντας την διαδικασία της έξωσης.

 

2. Σε ποια ενέργεια θα πρέπει να προβεί ο μισθωτής πριν την υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου;

Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιδώσει στον μισθωτή (και εφόσον πρόκειται για κατοικία και στον/στην σύνοικο σύζυγό του) έγγραφη εξώδικη όχληση με δικαστικό επιμελητή, καλώντας τον να εξοφλήσει τα οφειλόμενα μισθώματα ή/και τυχόν οφειλές από κοινόχρηστες δαπάνες, λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) κ.λπ.

Η καταβολή των μισθωμάτων εντός του δεκαπενθημέρου, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου. Ωστόσο, επίδοση της σχετικής όχλησης απαιτείται μόνο μία φορά.

 

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου;

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου είναι:

α. Η μη καταβολή των μισθωμάτων από τον μισθωτή ένεκα δυστροπίας.

β. Η έγγραφη απόδειξη της έναρξης της μίσθωσης (με μισθωτήριο).

γ. Η κατά τα ανωτέρω επίδοση έγγραφης εξώδικης όχλησης από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή.

 

      4. Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού δήλωσης των μισθωμάτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 3 του ν. 2238/1994 τα δικαστήρια είχαν υποχρέωση να απέχουν από την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου αν δεν προσκομιζόταν πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει, ότι είχαν δηλωθεί τα μισθώματα της τελευταίας διετίας.

Πλέον το άρθρο 81 του ν. 2238/1994 καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και το άρθρο 26 παρ. 11 του ν. 4223/2013 και πλέον δεν υπάρχει  η υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα της τελευταίας διετίας που απαιτείτο να προσαχθεί στο δικαστήριο για την απόδοση της  χρήσης του μισθίου.

Περαιτέρω, δεν απαιτείται ούτε η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου.

 

      5. Ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την έκδοση της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου;

      Σε περίπτωση που το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600,00) ευρώ, αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο.

Σε περίπτωση που το μηνιαίο μίσθωμα είναι πάνω από εξακόσια (600,00) ευρώ, αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο.

      Αρμόδιος κατά τόπο είναι ο Δικαστής του Δικαστηρίου της περιφέρειας του τόπου που ευρίσκεται το μίσθιο.

 

      6. Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου;

Ο χρόνος έκδοσης της διαταγής απόδοσης του μισθίου είναι εξαιρετικά σύντομος και ανέρχεται κατά κανόνα σε 1-2 εβδομάδες, ανάλογα με το κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο.

 

7. Μπορούν να επιδικασθούν με την ως άνω διαταγή τα οφειλόμενα μισθώματα ή τυχόν άλλες οφειλές του μισθωτή προς τον εκμισθωτή ένεκα της μίσθωσης;

Ναι. Πλέον στην αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου μπορεί να σωρευτεί και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας.

 

 8. Πότε καθίσταται εκτελεστή η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου;

20 ημέρες μετά την επίδοσή της διαταγής με δικαστικό επιμελητή από τον εκμισθωτή στον μισθωτή, αυτή καθίσταται εκτελεστή και μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης, δίδοντας την αντίστοιχη εντολή σε αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή.

 

9. Ποια είναι τα δικαιώματα άμυνας του μισθωτή;

            Ο μισθωτής προκειμένου να αμυνθεί κατά της σε βάρος του διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του Δικαστηρίου ο Δικαστής του Δικαστηρίου την εξέδωσε μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν.

 

              10. Η άσκηση της ανακοπής αναστέλλει την εκτελεστότητα της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου;

Η άσκηση της αναστολής από μόνης της δεν αναστέλλει την εκτελεστότητα της διαταγής απόδοσης του μισθίου και την δυνάμει αυτής επισπευσθησόμενη εκτέλεση, ήτοι την έξωση.

Προκειμένου να ανασταλεί η εκτελεστική διαδικασία, θα πρέπει ο μισθωτής- καθ’ ου η διαταγή να ασκήσει αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής.

Με την έκδοση της τελευταίας προστατεύεται προσωρινά απολύτως και δεν μπορεί προσωρινά να γίνει εκτέλεση σε βάρος του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.