ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ

19/01/2013

1. Τι είναι η Διαταγή Πληρωμής;

Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο. Προκειμένου να εκδοθεί η Διαταγή Πληρωμής, θα πρέπει η οφειλή να αποδεικνύεται εγγράφως, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη.

2. Πώς εκδίδεται η Διαταγή Πληρωμής;

Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη. εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται. Διαταγή Πληρωμής δεν μπορεί να εκδοθεί για πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό ή πρόσωπα άγνωστης διαμονής.

3. Τι ακολουθεί την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής;

Μετά την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής,  θα πρέπει, για να είναι αυτή ισχυρή, να επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή στον οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

4. Τι συνέπειες έχει για τον οφειλέτη η σε βάρος του έκδοση Διαταγής Πληρωμής;

Ο δανειστής (Τράπεζα ή ιδιώτης) είναι πλέον εξοπλισμένος για την απαίτησή του με εκτελεστό τίτλο, τον οποίο μπορεί να εκτελέσει σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διαδικασίες της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ενδεικτικά έχοντας δικαίωμα να εγγράψει εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση) στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη  για να εξασφαλίσει την απαίτησή του, αλλά και προβαίνοντας σε καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη και της περιουσίας του για να εισπράξει την απαίτησή του.

5. Πώς μπορεί ο οφειλέτης να αμνυθεί κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε;

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από αυτήν που του επιδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής να ασκήσει Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε, με βάση το άρθρο 632 ΚΠολΔ ζητώντας να ακυρωθεί ή να μεταρρυθμιστεί. Η Ανακοπή απευθύνεται στο Δικαστήριο που εξέδωσε την Διαταγή Πληρωμής και ορίζεται δικάσιμος, κατά την οποία κλητεύεται να παραστεί και ο δανειστής, ενώ παρίσταται και ο ανακόπτων-οφειλέτης. Το Δικαστήριο που συζητεί την Ανακοπή αποφασίζει αν θα ακυρωθεί ή όχι η Διαταγή Πληρωμής, ή αν αυτή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ως προς κάποιο μέρος της.

6. Με την άσκηση της Ανακοπής ο οφειλέτης προστατεύεται αυτόματα από τον δανειστή του;

Όχι. Για να προστατευτεί, θα πρέπει να ασκήσει Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής, η οποία προϋποθέτει την νόμιμη και εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής και την ύπαρξη κινδύνου ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης στο πρόσωπο του οφειλέτη από την εκτέλεσή της, ενώ θα πρέπει να πιθανολογείται και η ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής.  Η αίτηση αναστολής απευθύνεται στο ίδιο Δικαστήριο που απευθύνεται και η ανακοπή. Για να προστατευτεί άμεσα, ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει έκδοση προσωρινής διαταγής που θα αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την συζήτηση της Αίτησης αναστολής του ή μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, την εκτέλεση της σε βάρος του Διαταγής Πληρωμής.

7. Τι συμβαίνει αν ο οφειλέτης δεν ασκήσει Ανακοπή μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία;

Στην περίπτωση αυτή, ο δανειστής δικαιούται να επιδώσει ξανά στον οφειλέτη την Διαταγή Πληρωμής, προκειμένου, αν μετά  την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών ο οφειλέτης δεν ασκήσει Ανακοπή κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ, η Διαταγή Πληρωμής να τελεσιδικήσει. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που ο οφειλέτης ασκήσει νόμιμα και την Ανακοπή του άρθρου 633 ΚΠολΔ, δεν έχει δικαίωμα άσκησης Αίτησης Αναστολής.

8. Γιατί είναι σκόπιμο ο οφειλέτης να ασκήσει Ανακοπή; 

Η άσκηση της Ανακοπής του άρ. 632 ΚΠολΔ (μετά την πρώτη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής) είναι σκόπιμο να γίνει, καθώς:

(α) Αποτελεί το μοναδικό μέσο άμυνας του οφειλέτη κατά της σε βάρος του εκδοθείσας και επιδοθείσας Διαταγής Πληρωμής και τον μοναδικό του τρόπο να προβάλλει τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς του κατά αυτής με σκοπό την ακύρωσή της.

(β) Αποτρέπεται η τελεσιδικία της Διαταγής Πληρωμής και

(γ) Παρέχεται, με την άσκηση της Ανακοπής, το δικαίωμα στον οφειλέτη να ασκήσει και Αίτηση Αναστολής, προκειμένου να μην εκτελεστεί άμεσα η Διαταγή Πληρωμής σε βάρος του ίδιου και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του.

Ειδικά όταν πρόκειται για Τράπεζα, στην Ανακοπή του ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί όλους τους ισχυρισμούς του σχετικά με τους καταχρηστικούς όρους που περιλαμβάνονται στις επίμαχες δανειακές συμβάσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής, προβάλλοντας το ανεκκαθάριστο και πλημελλώς προσδιορισμένο του ύψους της απαίτησης, με σκοπό την ακύρωσή της. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.