36/2015 ΕΙΡ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Από το Γραφείο Μας

27/03/2015

Με την υπ’ αρ. 36/2015 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας δέχεται την  ασκηθείσα από το γραφείο μας ανακοπή για λογαριασμό εντολέα μας, μετά του οποίου κατά την εκδίκασή της παραστάθηκε ο Δικηγόρος Ιωάννης Ε. Βαονάκης κατά διαταγής πληρωμής από πιστωτική κάρτα με το σκεπτικό ότι είναι άκυρος ως καταχρηστικός ό όρος που επιτρέπει στην Τράπεζα να καθορίζει μονομερώς το επιτόκιο και μάλιστα με το γιγαντιαίο αθέμιτο επιτόκιο των 18,30% ενώ, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, έπρεπε να υπολογιστούν με το θεμιτό επιτόκιο  των 10%, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αφού τα ποσά των τόκων που περιέχονται στους λογαριασμούς της καθ’ ης υπολογίστηκαν καταχρηστικά με επιτόκιο ανώτερο των εξωτραπεζικών και για αυτά τα ποσά η απαίτηση της καθ’ ης δεν γεννήθηκε, ενώ ακυρώνει, γενομένου δεκτού του σχετικού λόγου ανακοπής την διαταγή πληρωμής στο σύνολό της για όλο το ποσό.

Παρατίθεται κατωτέρω ανωνυμοποιημένο το κείμενο ολόκληρης της δικαστικής απόφασης.

 

Αριθμός 36/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας Πριόβολου Μαρία και τη Γραμματέα ………………………………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 για να δικάσει  την από 19/9/2013 και με αριθμό κατάθεσης 201/2013 ανακοπή μεταξύ:

Του ανακόπτοντος: …………………… ………………….. του …………………………, κατοίκου Νέας Σμύρνης, οδός …………………… αρ. ….., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Ιωάννη Βαονάκη.

ΚΑΤΑ

Της καθ’ ης η ανακοπή: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………………….» και το διακριτικό τίτλο «………………………..», , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………….. αρ. …., εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, ……………………………..

Δικάσιμος στην ανακοπή ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με  την υπό κρίση ανακοπή ο ανακόπτων ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμ. ………../2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου καθώς και της από 30-7-2013 επιταγής προς πληρωμή παρά πόδας αυτής που υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ……………………. για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν με τις οποίες υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην καθ’ ης η ανακοπή για κεφάλαιο το ποσό των ………………… ευρώ εντόκως με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας (20,95%) από 27-5-2009 και μέχρι την εξόφληση, για δικαστική δαπάνη που επιδίκασε το Δικαστήριο ……….. ευρώ, για αντίγραφο και αντιγραφικά δικαιώματα ………. ευρώ, για επίδοση της επιταγής ……….. ευρώ, για απαίτηση της τελευταίας σε βάρος του, προερχόμενη από σύβαση πίστωσης και χορήγησης της υπ’ αριθμ. …………………. πιστωτικής κάρτας.

Η ανακοπή κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς εκτέλεσης ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 632 παρ. 1 και 933 ΚΠολΔ), αρμοδίως δε εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών κατά την οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (σύμβαση) με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής (άρθρο 632 παρ. 1,3 του ιδίου Κώδικα). Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ υπ’ αριθμ. 2286/28-1-1994 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 1 του Ν. 1266/1982 σχετικώς με τα καταναλωτικά δάνεια και τα χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών πιστωτικών δελτίων, τα επιτόκια καθορίζονται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύματα με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων περί ελαχίστων ορίων επιτοκίων χορηγήσεων που τυχόν ισχύουν. Τα τραπεζικά επιτόκια είναι σήμερα κατά κανόνα ελευθέρως διαπραγματεύσιμα και το ισχύον γι’ αυτά καθεστώς δεν συνοδεύεται από τη θέσπιση ανωτάτων ορίων. Η επέμβαση του νομοθέτη περιορίζεται στη ρύθμιση των εξωτραπεζικών μόνο επιτοκίων. Εξάλλου, τα εξωτραπεζικά επιτόκια, παρά τον περιορισμό τους στις εξωτραπεζικές συναλλαγές, δεν παύουν να έχουν γενικότερη κοινωνικοοικονομική σημασία και να αφορούν και τις τραπεζικές σχέσεις. Ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος στην ελεύθερη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεσή τους κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών. Έτσι η συμφωνία για επιτόκια που υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια δεν παύει να απαγορεύεται από το νόμο (ΑΚ 281). Ενόψει των ανωτέρω, γενικός όρος που επιτρέπει στην τράπεζα να καθορίζει τον εκάστοτε συμβατικό τόκο με τον οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη στις περιπτώσεις των τμηματικών εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις) είναι καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος λόγω αντιθέσεώς του στο άρθρο 2 παρ. 7 περ. ια του Ν. 2251/1994 όταν δεν καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων και εύλογα για τον καταναλωτή-πελάτη (ΑΠ 1219/2001 ΔΕΕ 2001.1128, ΠΠρΑθ 6774/2003 αδημοσ.).

Στην προκειμένη περίπτωση με τον τρίτο λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η απαίτηση της καθ’ ης που προέκυψε από την 29-6-07 σύμβαση τραπεζικής πίστωσης, δυνάμει της οποίας της χορηγήθηκε η με αριθμό ………………………………. πιστωτική κάρτα, περιλαμβάνει ποσά από πιστωτικούς τόκους που υπολογίστηκαν καθ’ υπέρβαση των δικαιοπρακτικών τόκων κατά τα ποσοστά που αναγράφονται και συνεπώς η απαίτηση της καθ’ ης είναι μη νόμιμη και δεν γεννήθηκε ποτέ εφόσον έχει υπολογιστεί με βάση παράνομους και άκυρους όρους καθώς και παράνομο επιτόκιο, γεγονός που καθιστά αυτή (απαίτηση) μη νόμιμη, αβέβαιη και ανεκαθάριστη. Ο λόγος αυτός της ανακοπής παραδεκτά προβάλλεται και είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις που αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από τα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους έγγραφα αποδεικνύονται τα παρακάτω: Με την από 29-6-2007 αίτηση του ανακόπτοντα, η οποία έγινε αποδεκτή από την καθ’ ης, καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων η από ίδια ημερομηνία σύμβαση τραπεζικής πίστωσης, δυνάμει της οποίας η καθ’ ης εξέδωσε και παρέδωσε στον ανακόπτοντα  την με αριθμό …………………… πιστωτική κάρτα, με την οποία του παρασχέθηκε το δικαίωμα αφενός να προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τις αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ)  λόγω δανείου, αφετέρου να προβαίνει σε αγορές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με την καθ’ ης, η οποία με τη σειρά της ανέλαβε να εξοφλεί τις επιχειρήσεις αυτές, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ανακόπτοντα, αυτός δε να εξοφλεί στη συνέχεια την καθ’ ης. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας  της επίδικης σύμβασης συμφωνήθηκε κυμαινόμενο επιτόκιο δικαιοπρακτικού τόκου και τόκων υπερημερίας, τα οποία θα καθορίζονται μονομερώς από την Τράπεζα και θα γνωστοποιούνται στην κάτοχο με το μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα που του αποστέλλεται. Λαμβανομένου υπόψη ότι στην επίδικη σύμβαση το επιτόκιο συμφωνήθηκε κυμαινόμενο και τα εξωτραπεζικά επιτόκια εμφάνισαν μείωση για το χρονικό διάστημα που λειτούργησε η σύμβαση, όπως προκύπτει από τα αντίγραφα των λογαριασμών που αποστέλλονται από την καθ’ ης στον ανακόπτοντα, η καθ’ ης από την έναρξη της σύμβασης μέχρι την καταγγελία της και την υποβολή της αίτησης προς έκδοση διαταγής πληρωμής, αλλά και τη σύνταξη επιταγής προς πληρωμή, συνέχιζε να χρεώνει για όλο το ανωτέρω διάστημα στο λογαριασμό που τηρούσε, συμβατικούς τόκους με επιτόκιο 17,70% ετησίως πλέον εισφοράς 0,60% ν. 128/75, ήτοι 18,30% από την επόμενη ημέρα μέχρι την εξόφληση, και συγκεκριμένα κατά ποσοστό που ήταν τουλάχιστον 8,30% αθέμιτο και μη νόμιμο κατά την έκταση που το επιτόκιο αυτό ήταν ανώτερο κατά το ανωτέρω ποσοστό (8,30%) του καθορισθέντος εκάστοτε ανώτατου θεμιτού εξωτραπεζικού επιτοκίου. Εκτοκίστηκαν δηλαδή παράνομα τόκοι που είχαν ενσωματωθεί στο διατασσόμενο να καταβληθεί ποσό των ………………… ευρώ, αφού έχουν υπολογιστεί με το γιγαντιαίο αθέμιτο επιτόκιο των 18,30% ενώ έπρεπε να υπολογιστούν με το θεμιτό επιτόκιο  των 10%. Καθένα δε κονδύλι τόκων παράνομα κεφαλαιοποιήθηκε και μέσω του υπολογισμού τόκων στο νέο προκύπτον ανεξόφλητο κεφάλαιο ανατοκίστηκε σε εξαμηνιαία συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα ποσά των χρηματικών καταβολών έχουν λογιστεί επί εσφαλμένης εκάστοτε οφειλής με συνέπεια να μην είναι εκκαθαρισμένη η απαίτηση των …………….. ευρώ για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της ελεύθερης διαμόρφωσης των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συμπίεσή τους κάτω από τα όρια των εξωτραπεζικών. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επίδικης σύμβασης η καθ’ ης, η οποία είχε επιφυλάξει σύμφωνα με τους γενικούς όρους το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς το επιτόκιο, προσδιόριζε αυτό σε υψηλότερα επίπεδα, ακόμη και καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων ορίων των εξωτραπεζικών επιτοκίων, χωρίς κανένα περιορισμό ή κριτήριο που να καθορίζεται εκ των προτέρων και να είναι εύλογο στον ανακόπτοντα. Συνεπώς ο ανωτέρω όρος της επίδικης σύμβασης, που επιτρέπει στην καθ’ ης να καθορίζει μονομερώς το ισχύον επιτόκιο καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων ανωτάτων ορίων εξωτραπεζικών επιτοκίων είναι άκυρος ως καταχρηστικός.

Επομένως, αφού τα ποσά των τόκων που περιέχονται στους λογαριασμούς της καθ’ ης υπολογίστηκαν καταχρηστικά με επιτόκιο ανώτερο των εξωτραπεζικών και για αυτά τα ποσά η απαίτηση της καθ’ ης δεν γεννήθηκε, πρέπει, αφού γίνει δεκτός ο λόγος αυτός της ανακοπής ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, (παρελκούσης της εξέτασης των λοιπών λόγων αυτής) να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. …………/2013 διαταγή πληρωμής και η από 30-7-2013 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας αυτής που υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καθ’ ης …………………….. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, η δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντα πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της καθ’ ης (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. …………./2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου και την από 30-7-2013 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου α΄ απογράφου εκτελεστού της ανωτέρω Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, την οποία (επιταγή) υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καθ’ ης …………………….

Επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης τη δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντα την οποία ορίζει στο ποσό των ………………………. (………,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλλιθέα στις 26-2-2015 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.