Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ‘Η ΠΑΡΑΛΕΙΨEIΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ

Γράφει η Νεκταρία Α. Αγγέλου, Ασκούμενη Δικηγόρος

03/06/2015

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι ιδιώτες υφίστανται ζημία με την ευρεία έννοια του όρου από πράξεις ή ενέργειες των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών και ΟΤΑ αλλά ΝΠΔΔ, οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό του Δημοσίου. Έναντι αυτής της ζημίας όμως, και για την αποκατάσταση αυτής προβλέπεται από διάφορες διατάξεις η προστασία των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου.

Έτσι, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα προβλέπεται η ευθύνη εν γένει του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών σε περίπτωση ζημίας τους. Για την εφαρμογή, βέβαια, των διατάξεων αυτών πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) να έχει συντελεστεί από την πλευρά οργάνων του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου των  ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ) νόμω αντίθετη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη αυτής , β) αυτή η παράνομη ενέργεια να έχει συντελεστεί κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους και ενάσκησης της δημόσιας εξουσίας τους απέναντι στους ιδιώτες, γ) να έχει προκληθεί ζημία στον ιδιώτη η οποία μπορεί να είναι είτε υλική είτε ηθική και να συνίσταται είτε σε θετική ζημία είτε σε διαφυγόντα κέρδη, δ) να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια της παράνομης ενέργειας με την ζημία, τουτέστιν η ζημία να είναι εξολοκλήρου απόρροια της προγενέστερης αυτής παράνομης ενέργειας.

Με την πλήρωση όλων των παραπάνω προϋποθέσεων, το Δημόσιο υποχρεούται είτε σε αποζημίωση είτε σε χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ζημίας. Η διαφορά των δύο εννοιών, αποζημίωσης αφενός και χρηματικής ικανοποίησης αφετέρου, συνίσταται στο ότι η αποζημίωση αφορά ζημία υλική, ζημία δηλαδή που αφορά στην περιουσία είτε πρόκειται για την μείωση του ενεργητικού (θετική ζημία) είτε για την ματαίωση αύξησης αυτού (αποθετική ζημία-διαφυγόν κέρδος). Από την άλλη, κάνουμε λόγο για χρηματική ικανοποίηση όταν η ζημία σχετίζεται με προσβολή της προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένου όλων των εκφάνσεων αυτής και ειδικά την ηθική αξία του ατόμου η οποία σχετίζεται με την τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη του ατόμου, δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται στα άρθρα 57 και 59 αλλά και 932 του Αστικού Κώδικα ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευθύνη του Δημοσίου από αδικοπραξία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να ζητηθεί λόγω θανάτου προσώπου που προέκυψε από την με ευρεία έννοια ενέργεια του Δημοσίου χρηματική ικανοποίηση και από την οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης.

Η άσκηση αυτή των δικαιωμάτων προς αποζημίωση από την πλευρά των ιδιωτών μπορεί να γίνει με την άσκηση του ένδικου βοηθήματος της αγωγής, το οποίο προβλέπεται στα 71 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ενώπιον των τριμελών Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ΚΔΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 2 Ν.1406/1983. Την τοπική αρμοδιότητα ορίζει η έδρα της δημόσιας αρχής, η οποία ευθύνεται για την έκδοση της πράξης ή την εκτέλεσης της υλικής ενέργειας ή και τις παραλείψεις αυτών.

Θα πρέπει εν προκειμένω να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και η ύπαρξη προθεσμίας των 5 ετών, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί η αγωγή, τουτέστιν να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιδοθεί από τον ενάγοντα στον εναγόμενο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.