Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME TO N. 4605/2019

Γραφεί ο Νικόλαος Νικολάου, Δικηγόρος, Συνεργάτης του Γραφείου μας

24/03/2020

Σύμφωνα με το νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019, άρθρ. 68 επ.), πλέον ήδη από 01.07.2019, οι δανειολήπτες, για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους από τον πλειστηριασμό, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Δεν ακολουθείται, δηλαδή, η διαδικασία του ν. 3869/2010 (ευρύτερα γνωστού ως «νόμου Κατσέλη), η οποία παραμένει για δανειολήπτες οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει τους οφειλέτες και τους συνοφειλέτες χρηματικών απαιτήσεων από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν παραχωρήσει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, καθώς και τους εγγυητές απαιτήσεων, εφόσον για οφειλή τρίτου προσώπου έχουν παραχωρήσει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο δικής τους ιδιοκτησίας. Επομένως, η εν λόγω διαδικασία δεν περιλαμβάνει ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν οφειλές, έστω και ληξιπρόθεσμες, για τις οποίες δεν έχει επιβαρυνθεί η πρώτη τους κατοικία με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, ή για όσους ιδιοκτήτες έχουν επιβαρυνθεί με τα παραπάνω βάρη αλλά σε ακίνητο άλλο, πλην αυτού που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία για αυτούς.

Εφόσον λοιπόν, φυσικό πρόσωπο, έμπορος ή μη, διατηρεί οφειλές έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εξασφάλιση των οποίων έχει παραχωρήσει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο που χρησιμεύει ως πρώτη του κατοικία μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για την προστασία αυτής από τη ρευστοποίηση εάν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:

Αναφορικά με το ακίνητο, αρκεί οποιοδήποτε δικαίωμα του υποψήφιου αιτούντος σε αυτό, είτε πλήρους κυριότητας είτε κατά ιδανικά μερίδια πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή και επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο, όπως ειπώθηκε ανωτέρω, χρησιμεύει ως κύρια κατοικία. Το μέγιστο όριο ώστε το ακίνητο να προστατευθεί τίθεται, όταν η οφειλή αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια, σε αξία μέχρι 175.000 ευρώ, και μέχρι 250.000 ευρώ, αν η οφειλή προέρχεται από άλλης αιτίας δανειακά προϊόντα (για παράδειγμα καταναλωτικά δάνεια). Ως αξία του ακινήτου, για την εξακρίβωση της δυνατότητας υπαγωγής στο νόμο, λαμβάνεται υπόψιν η αναγραφόμενη στην τελευταία δήλωση του ΕΝΦΙΑ (ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, όπως συνηθέστερα λέγεται).

Όταν οι οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ, η αξία των υπολοίπων στοιχείων της ακίνητης περιουσίας, πλην της κύριας κατοικίας δηλαδή, του αιτούντος, του/της συζύγου (ή μέρους συμφώνου συμβίωσης) και των τυχόν εξαρτώμενων μελών, καθώς και των τυχόν μεταφορικών μέσων που έχουν στην κατοχή τους (αυτοκίνητα κ.α.), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. Επίσης, η αξία τυχόν καταθέσεων και άλλων κινητών αξιών των παραπάνω προσώπων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Ο αιτών πρέπει να δηλώνει οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο (ή μέρος συμφώνου συμβίωσης) και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία μέλη. Ως οικογενειακό εισόδημα εννοείται αυτό που λαμβάνει η κάθε οικογένεια και προέρχεται από κάθε πηγή, (μισθούς, συντάξεις, ενοίκια κ.α.), όπως αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία, κατά τη στιγμή της αίτησης, υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ως προς τις οφειλές, το ύψος αυτών, ως προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης, πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια και 130.000 ευρώ για τα υπόλοιπα δανειακά προϊόντα, ενώ στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται κεφάλαιο, τόκοι και τυχόν έξοδα. Οι οφειλές αυτές πρέπει να βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον τριών (3) μηνών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Μετά την εξακρίβωση των ανωτέρω, ο οφειλέτης μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα που προετοιμάσθηκε για αυτό το σκοπό με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για το «taxisnet». Αμέσως μετά, ο οφειλέτης παραχωρεί συναίνεση για άρση του φορολογικού και τραπεζικού του απορρήτου, ώστε η πλατφόρμα να μπορεί να αντλήσει αυτόματα τα στοιχεία του που ενδιαφέρουν για την πρόοδο της αίτησης του. Ο αιτών μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση με τα στοιχεία του, ενημερώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία, τη διεύθυνση κατοικίας του και τα στοιχεία επικοινωνίας. Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών καλείται να αναγράψει τον κωδικό πρόσβασης που έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση αυτού. Τέλος, του αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ο αιτών – οφειλέτης ενημερώνεται ότι πρέπει να αναμένει την αυτόματη άντληση των στοιχείων των οφειλών του από την πλατφόρμα. Όταν το σύστημα αντλήσει τα παραπάνω, πάλι ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ώστε να εισέλθει στην πλατφόρμα για να συνεχίσει την πορεία της ρύθμισης των οφειλών του.

Πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα πρέπει να εξετάζεται ιδανικά από εξειδικευμένο σύμβουλο του οφειλέτη.

Σε άλλο άρθρο μας θα εξετάσουμε τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου που μπορεί να ανακύψει.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.