Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

Γράφει η Γεωργία Ε. Πιστόλη, ασκ. Δικηγόρος- Συνεργάτιδα του Γραφείου μας

08/02/2016

Σε μια κοινωνία που αναπτύσσεται με αλματώδη ταχύτητα, με την τεχνολογία να προσφέρει καθημερινώς νέα επιτεύγματα  και τις επιχειρήσεις να πρωταγωνιστούν στα ‘’παιχνίδια’’ προσφοράς και ζήτησης, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση της συμπεριφοράς των τελευταίων, ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν πρακτικές που προσιδιάζουν σε αυτές του μονοπωλίου και οι οποίες βλάπτουν τον ανταγωνισμό. Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, θέτοντας ποσοτικά όρια στον ‘’υπέρμετρο’’ ανταγωνισμό, αποσκοπεί να ρυθμίσει συμπεριφορές επιχειρήσεων που σχετίζονται με:

 •  Τις απαγορευμένες συμπράξεις (άρθρο 101 ΣΛΕΕ και 1 Ν. 3959/2011)
 •  Την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣΛΕΕ και 2 Ν. 3959/2011)
 •  Τις συγκεντρώσεις (Κανονισμός 139/2004 και αρ. 5-10 Ν. 3959/2011)

Ειδικότερα Απαγορεύεται η από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης τους στο σύνολο ή σε μέρος της αγοράς της Ελληνικής Επικράτειας.

Ο κανόνας αποσκοπεί στο να ‘’ελέγξει’’ πολιτικές ή στρατηγικές επιχειρήσεων με δύναμη στην αγορά (market power). Αυτό γιατί επιχειρήσεις που απολαμβάνουν την έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά που δραστηριοποιούνται, δηλαδή επιχειρήσεις με υψηλό μερίδιο αγοράς (έως και τα επίπεδα μονοπωλίου) έχουν την τάση να δρουν ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές τους, με άμεσο αποτέλεσμα την επιβολή υψηλότατων τιμών στα προϊόντα τους (τιμές μη επιτρεπτές υπό ανταγωνιστικές συνθήκες) ή άλλων ανάλογων πρακτικών και ως εκ τούτου τη συγκέντρωση τεράστιων ποσών-κερδών από τις επιχειρήσεις σε βάρος του καταναλωτή.

Υποκείμενο του απαγορευτικού κανόνα είναι η ‘’επιχείρηση’’. Για την τυχόν εφαρμογή  του απαγορευτικού κανόνα θα πρέπει η επιχείρηση να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Για την αναγνώριση υπάρξεως δεσπόζουσας θέσης λαμβάνονται υπόψιν μεταξύ άλλων κριτήρια όπως το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης, τα μερίδια αγοράς των ανταγωνιστών αυτής, η τυχόν ύπαρξη εμποδίων εισόδου, η διαφοροποίηση των προϊόντων της επιχείρησης κ.α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πολύ υψηλών μεριδίων αγοράς, της τάξεως π.χ. του 80% με ισχνή παρουσία ανταγωνιστών και υψηλούς φραγμούς εισόδου, μπορεί να γίνεται λόγος και για ‘’υπερδεσπόζουσα ή συντριπτική δεσπόζουσα θέση’’ (super-dominance).

Αντικείμενο του απαγορευτικού κανόνα δεν είναι αυτή καθεαυτή η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης, αλλά η κατάχρηση αυτής της θέσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρεί καταχρηστική τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης ‘’όταν προκαλείται μεταξύ παροχής και αντιπαροχής εντόνως αδικαιολόγητη ασυμμετρία υπέρ της επιχειρήσεως, η δε ασυμμετρία, μη δικαιολογημένη, να συνιστά αποτέλεσμα εξαναγκασμού εκ μέρους της επιχείρησης, περαιτέρω δε από αυτή τη δραστηριότητα να δημιουργούνται οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία δεν θα πραγματοποιούνταν υπό ομαλή λειτουργία της αγοράς’’. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι μεταξύ δεσπόζουσας θέσης και καταχρήσεως θα πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια.

Η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης είναι αντικειμενική, καθώς συνδέεται με τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση, η οποία είναι τέτοια, λόγω της θέσεως που κατέχει, που επηρεάζει τη δομή της αγοράς και ιδίως εξασθενεί τον ανταγωνισμό. Επομένως, αρκεί η ελεγχόμενη συμπεριφορά να δύναται να επιφέρει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ανταγωνισμού, ανεξάρτητα αν επήλθε ο περιορισμός του ανταγωνισμού ή όχι. Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης είναι καταχρηστική εξετάζεται η μορφή και μόνο της υπό κρίση συμπεριφοράς και όχι τα αποτελέσματά της.

Μορφές καταχρηστικής συμπεριφοράς συνιστούν:

 • Επιβολή Κάθετων Περιορισμών: αφορά στην ανάλυση των όρων σε μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικά στάδια της κάθετης αλυσίδας, οι οποίοι περιορίζουν με κάποιο τρόπο την εμπορική ελευθερία των μερών (συνήθως ο περιορισμός επιβάλλεται από τον παραγωγό στον έμπορο).
 • Συνδεδεμένες Πωλήσεις: αφορά τις περιπτώσεις tying και bundling.
 • Άρνηση Πώλησης
 • Συμπίεση Τιμών (price- squeezing): όταν η ηγέτιδα επιχείρηση σε μια πάνω αγορά παρέχει μια βασική εισροή στις επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται με αυτήν σε μια κάτω αγορά, αντί να αρνηθεί την πρόσβαση στη βασική εισροή, υποβάλλει τους ανταγωνιστές στην κάτω αγορά σε συμπίεση τιμής ή περιθωρίου κέρδους, αυξάνοντας το κόστος της βασικής εισροής και ίσως μειώνοντας και τις τιμές της στην κάτω αγορά.
 • Επιθετική Τιμολόγηση: η επιχείρηση υπόκειται σκοπίμως βραχυχρόνιες ζημίες σε μία αγορά τιμολογώντας κάτω του κόστους, έτσι ώστε να προκαλέσει την έξοδο των ανταγωνιστών της από την αγορά, ή τον αποκλεισμό νέων ανταγωνιστών σε αυτή, και να έχει τη δυνατότητα να χρεώνει πολύ υψηλές τιμές μελλοντικά.
 • Εκπτώσεις Πίστης (Fidelity Discounts): αφορούν σε Εκπτώσεις για αγορές πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο αγορών και υπολογίζονται επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι εκπτώσεις αυτές δεν βασίζονται σε οικονομικά κριτήρια (π.χ. ο όγκος των πωλήσεων, το κόστος μεταφοράς κ.α.), αλλά προσφέρουν σε πελάτες οικονομικά πλεονεκτήματα ώστε να συνεχίσουν να συναλλάσσονται με την ίδια επιχείρηση και να τους αποτρέψει από συναλλαγή με άλλον ανταγωνιστή.
 • Σταυροειδείς Επιδοτήσεις:  όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί κέρδη που πραγματοποιεί σε μια αγορά στην οποία δραστηριοποιείται (κατά βάση ως κυρίαρχη) σε μια άλλη αγορά στην οποία σημειώνει ζημίες. Η παραβίαση θα υφίσταται κυρίως όταν οι ζημίες προκαλούνται από τιμές που οφείλονται σε επιθετική τιμολόγηση ή όταν αποσκοπούν στον αποκλεισμό ανταγωνιστών από την αγορά.
 •  Επιβολή Υπερβολικά Υψηλών Τιμών : τιμές που δεν έχουν λογική σχέση με την οικονομική αξία του προσφερόμενου προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση εμφανίζει κέρδη που υπό συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα εμφάνιζε (υπερκανονικά κέρδη). H εν λόγω πρακτική γίνεται λιγότερο εύκολα δεκτή, δεδομένου πως συνιστά αποτέλεσμα άσκησης οικονομικής δύναμης. Σημαντικά κριτήρια συνιστούν η ανάλυση κόστους της ίδιας της επιχείρησης, καθώς και η συγκριτική ανάλυση αγοράς.
 • Επιβολή Αδικαιολόγητα Διαφοροποιημένων ή Άνισων Τιμών: είτε διαφορετικές τιμές σε διαφορετικούς πελάτες είτε ίδια τιμή σε διαφορετικούς πελάτες, ενώ το κόστος παροχής του προϊόντος είναι διαφορετικό. Η αιτία της διαφοροποίησης δεν θα πρέπει να οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους.

Υπόθεση 207/2002 (Eπιτροπή Ανταγωνισμού)

Μεγάλη εταιρεία αναψυκτικών κάλυπτε το 65%- 70% του συνόλου των ψυγείων στα τελικά σημεία πώλησης (περίπτερα), ενώ η βασική ανταγωνίστρια κατείχε το 28% περίπου. Εκμεταλλευόμενη η πρώτη τη δεσπόζουσα θέση που κατείχε στις σχετικές αγορές προβαίνει σε χρησιδανεισμό ψυγείων στους λιανοπωλητές που δεν διαθέτουν κανένα ψυγείο ή διαθέτουν μόνο ένα, υπό τον όρο της αποκλειστικότητας στη χρήση του. Η αποκλειστικότητα αυτή δυσχεραίνει τη διείσδυση πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών στις ως άνω αγορές, δεδομένου ότι το τελικό σημείο πώλησης δεν ήταν προσπελάσιμο στους τελευταίους. Με αυτόν τον τρόπο η πρώτη εταιρεία καθιστά εκ των πραγμάτων τα συγκεκριμένα σημεία πώλησης αποκλειστικά καταστήματά της, ενισχύοντας καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της στις σχετικές αγορές. Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέληξε ότι ο όρος της αποκλειστικότητας χρήσης των ψυγείων που επιβάλλεται από την έχουσα δεσπόζουσα θέση πρώτη εταιρεία στους λιανοπωλητές που δεν δύνανται να τοποθετήσουν πρόσθετο ανταγωνιστικό ψυγείο  συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά στα πλαίσια του αρ. 2 Ν. 703/1977.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.