ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ”

17/04/2016

Στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλουν επιστολές, με απλό ή συστημένο ταχυδρομείο, προσκαλώντας τους δανειολήπτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς αυτά και οι συμβάσεις τους δεν έχουν καταγγελθεί, να συμπληρώσουν τα έντυπα Τυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π.).

Τα ανωτέρω έντυπα θα πρέπει, εντός της οριζόμενης από τον Κώδικα Δεοντολογίας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής από τον δανειολήπτη, να υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, συνοδευόμενα από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης του δανειολήπτη στην επιστολή αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας και πριν τον χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμου δανειολήπτη, να αποστέλλουν νέα επιστολή για την προοπτική και τις συνέπειες χαρακτηρισμού του ως «μη συνεργάσιμου δανειολήπτη», εφόσον ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποίηση της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη.

Κατά την συμπλήρωση και υποβολή των ανωτέρων εντύπων ΤΥ.Κ.Ο.Π., οι δανειολήπτες θα πρέπει, κατά την γνώμη του γράφοντος, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

1. Δεν θα πρέπει να γίνεται στο έντυπο αποτύπωση της οφειλής κατά τρόπο που μπορεί να συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αναγνώριση ή αποδοχή αυτής και του ύψους της από τον δανειολήπτη, ιδίως όταν ο δανειολήπτης δεν έχει ελέγξει την ορθότητα και το εκκαθαρισμένο της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, ο δανειολήπτης θα πρέπει να επιφυλάσσεται τουλάχιστον ως προς την ορθότητα, το νόμιμο και εκκαθαρισμένο του ύψους της προσδιοριζόμενης από την Τράπεζα οφειλής, αλλά και παντός άλλου νόμιμου δικαιώματός του.

2. Δεν απαιτείται από τον Κώδικα Δεοντολογίας η υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον δανειολήπτη κατά την υποβολή του εντύπου ΤΥ.Κ.Ο.Π. του Κώδικα Δεοντολογίας ν. 4224/2013. Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι εκείνα που, αφού αξιολογήσουν την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, υποβάλλουν πρόταση και ο δανειολήπτης δύναται είτε να παράσχει την συναίνεσή του στην προτεινόμενη λύση είτε να αντιπροτείνει γραπτώς είτε να δηλώσει γραπτώς την μη συναίνεσή του σε καμία πρόταση του πιστωτικού ιδρύματος. Το ανωτέρω όμως λαμβάνει χώρα σε επόμενο Στάδιο του Κώδικα Δεοντολογίας και μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων και θα εξεταστεί σε επόμενο άρθρο μας.

3. Δεν συνίσταται ο ανεπιφύλακτος προσδιορισμός της αντικειμενικής ή της εμπορικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, καθώς αυτό ενδέχεται να περιορίσει ή να ματαιώσει δικαιώματα του δανειολήπτη στην απευκταία περίπτωση τυχόν μελλοντικής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

4. Ο δανειολήπτης οφείλει να μεριμνά κατά την υποβολή της ΤΥ.Κ.Ο.Π. και των συνοδευτικών αυτής δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλει να λαμβάνει από το πιστωτικό ίδρυμα την προβλεπόμενη «Απόδειξη Παραλαβής», στην οποία θα πρέπει τουλάχιστον να σημειώνεται η ημερομηνία παραλαβής της ΤΥ.Κ.Ο.Π. και να επισυνάπτεται τόσο φωτοαντίγραφο αυτής όσο και του συνόλου των εγγράφων που συνυποβλήθηκαν ως ένα σώμα, με ενυπόγραφη βεβαίωση παραλαβής του συνόλου των εγγράφων, ώστε να προκύπτει, χωρίς να καταλείπεται η δυνατότητα μελλοντικής αμφισβήτησης, τι ακριβώς υποβλήθηκε και πότε.

5. Η συμπλήρωση των δαπανών διαβίωσης δέον όπως λαμβάνει χώρα με βάση τις «Εύλογες δαπάνες διαβίωσης», όπως αυτές έχουν καθοριστεί από Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη, ως και τυχόν ιδιαιτερότητες που δύνανται να καταστήσουν αναγκαία την επαύξηση των δαπανών σε σχέση με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

6. Σε περίπτωση που το εισόδημα του δανειολήπτη υπολείπεται των δαπανών διαβίωσής του, δέον όπως στο πεδίο της ΤΥ.Κ.Ο.Π. «Επιδόματα δανειολήπτη από ιδιώτες» συμπληρώνεται η ένδειξη «Οικονομική Ενίσχυση από οικείους για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης» ή άλλη φράση με ανάλογο νόημα, προκειμένου να συνάγεται πώς ο δανειολήπτης διαβιώνει, καίτοι τα εισοδήματά του είναι μικρότερα των δαπανών διαβίωσής του.

7. Το έντυπο είναι καλό να συμπληρώνεται με τρόπο που δεν θα μπορούσε κατά την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων του δανειολήπτη από το πιστωτικό ίδρυμα να οδηγήσει σε συμπέρασμα οριστικής μη βιωσιμότητας της οφειλής, καθώς θα πρέπει να προκύπτει έστω μεσοπρόθεσμη προοπτική αποπληρωμής της πραγματικής, νόμιμης και εκκαθαρισμένης οφειλής του δανειολήπτη. 

8. Ευνόητο είναι ότι η συμπλήρωση του εντύπου θα πρέπει να συμφωνεί με τα προσκομιζόμενα με αυτό οικονομικά στοιχεία και να μην παρουσιάζει αντιφάσεις ή λογική ασάφεια. 

 

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, καθώς αντανακλούν την νομική άποψη του γράφοντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις δανειοληπτών ή ότι εξαντλούν όλα τα ζητήματα τα οποία χρήζουν προσοχής από νομικής πλευράς.

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν σκόπιμο ο δανειολήπτης κατά την συμπλήρωση των εντύπων ΤΥ.Κ.Ο.Π. του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 να συμβουλεύεται τον Δικηγόρο του, ώστε να λαμβάνει χώρα εξατομικευμένη συμπλήρωσή του με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα ή τα δικαιώματά του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.