ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ΜΑΘΕΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Γράφει η Νεκταρία Α. Αγγέλου, ασκούμενη Δικηγόρος

08/05/2015

Η θεμελίωση-με την ευρεία έννοια- συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ συνίσταται στην συμπλήρωση: α) των απαιτούμενων από την συνταξιοδοτική νομοθεσία -όπως αυτή ισχύει μετά τις τροποποιήσεις- χρόνων ασφάλισης και β) του κατώτατου ορίου ηλικίας.

Ειδικότερα, οι ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που πρέπει να έχει συμπληρώσει ο εν δυνάμει συνταξιούχος είναι 4500, ήτοι δεκαπενταετία.

Βέβαια υπάρχει η διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων. Με την έννοια «Νέος Ασφαλισμένος» στην συνταξιοδοτική νομοθεσία νοείται εκείνος ο οποίος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε οργανισμό κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993 ενώ «Παλαιός Ασφαλισμένος» όποιος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά μέχρι και την 31-12-1992. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική δεδομένου ότι διαφοροποιεί τα όρια των κριτηρίων, με τα οποία θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ο δικαιούχος σύνταξης ΙΚΑ.

Έτσι, όσον αφορά στους παλαιούς ασφαλισμένους διακρίνουμε δυο σημαντικά χρονικά σημεία: 1) την 31η Δεκεμβρίου 2012, οπότε και έπαυσε να ισχύει ο Ν. 3863/2010 και 2) την 1η Ιανουαρίου 2013, οπότε και άρχισε να ισχύει ο Ν. 4093/2013.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 31.12.2012 για όσους είχαν συμπληρώσει τις 4.500 απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μεταβαλλόταν ανάλογα με το φύλο και το έτος της συμπλήρωσης των απαιτούμενων συντάξιμων ετών. Έτσι, όσες ασφαλισμένες είχαν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από την πλευρά των συντάξιμων ετών το 2010, το 2011 και το 2012 το όριο ηλικίας που απαιτούνταν να συμπληρωθεί για να ξεκινήσει η καταβολή της σύνταξής τους ήταν τα 60, 61 και 62 χρόνια αντίστοιχα. Για τους άνδρες ασφαλισμένους δε, το όριο αυτό ήταν σταθερά τα 65 χρόνια.

Από την 1.1.2013 έως και σήμερα, όμως, για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη στις 31.12.2013 και έπειτα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι τα 67 έτη ανεξαρτήτως φύλου.

Εάν, βέβαια, κάποιος ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει νωρίτερα σύνταξη είναι δυνατό, υπό τον όρο θα λάβει μειωμένη σύνταξη και εφόσον έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

Ειδικότερα, μέχρι τις 31.12.2012 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη ήταν για συμπλήρωση της 15ετούς ασφάλισης το 2010, το 2011 και το 2012 τα 55, 56 και 57 έτη αντίστοιχα για τις γυναίκες, ενώ για τους άντρες  αυτό το όριο παρέμενε σταθερό στα 60 έτη.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι για την θεμελίωση -υπό στενή έννοια- του συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι απαραίτητη απλά η συμπλήρωση των 4500 ημερών ασφάλισης, καθώς το όριο ηλικίας απαιτείται περισσότερο για την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Σχετικά με αυτό το θέμα δε, πρέπει να επισημανθεί ότι για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, ήτοι των ενσήμων είναι δυνατός ο συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων με εξαγορά ή αναγνώριση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.