Ι.Κ.Ε. (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ): ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Μέσα από 12 Ερωτήσεις-Απαντήσεις

17/06/2015

Με τον νόμο 4072/2013, εισήχθη, μεταξύ των ήδη υφισταμένων νομικών μορφών εμπορικών εταιρειών (ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία) στο ελληνικό νομικό εταιρικό πλέγμα διατάξεων μία νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, γνωστή ως Ι.Κ.Ε. ,  μία εταιρεία που υπάγεται στης κεφαλαιουχικές, και παρουσιάζει σημαίνουσες ομοιότητες με την ΕΠΕ, αλλά παράλληλα και σημαντικές καινοτομίες. Παρακάτω αποτυπώνονται ευσύνοπτα σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων τα πιο σημαντικά ζητήματα αναφορικά με την ΙΚΕ.

 1.     Από πόσα πρόσωπα μπορεί να συσταθεί μια ΙΚΕ;

Από ένα ή και περισσότερα. Όταν η εταιρεία συστήνεται από έναν και μοναδικό εταίρο, τότε μιλάμε για Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).

 

2.     Ποιο είναι το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την σύσταση της Ι.Κ.Ε;

Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ.

 

3.     Τι ισχύει για την επωνυμία της ΙΚΕ;

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4072/2013, η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή. Στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».  Ενόσω η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσω πη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι μονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.».

 

4.     Τι ισχύει για την έδρα της ΙΚΕ;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία έχει την έδρα της στο δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό της, ενώ όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν. 4072/2013,  είναι δυνατή η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας.

 

5.     Ποια είναι η διάρκεια της ΙΚΕ;

Η διάρκεια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους στο Καταστατικό, καθώς η εταιρεία είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν υπάρχει στο Καταστατικό πρόβλεψη για την διάρκειά της, αυτή ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη.

Είναι επίσης δυνατή η παράταση της διάρκειάς της μεταγενέστερα με απόφαση των εταίρων.

 

 6.     Σε τι συνίσταται η ίδρυση της Ι.Κ.Ε;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συνίσταται με πράξη ίδρυσης υπογραφόμενη από τους εταίρους αυτής, ή τον μοναδικό της εταίρο όταν πρόκειται για μονοπρόσωπη. Μέσα στην πράξη ίδρυσής της πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται και το Καταστατικό της.

 

7.     Είναι απαραίτητο το Καταστατικό της Ι.Κ.Ε να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο;

Όχι. Το Καταστατικό της ΙΚΕ μπορεί να καταρτιστεί, κατ’ επιλογή των εταίρων, είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με ιδιωτικό έγγραφο. Η κατάρτιση του Καταστατικού συμβολαιογραφικά είναι απαραίτητη μόνο όταν γίνεται μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από εταίρο στην υπό σύσταση εταιρεία για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη (π.χ. μεταβίβαση ακινήτων).

 

8.     Τι πρέπει να Περιέχει το Καταστατικό της ΙΚΕ;

Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει:

(α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων,

(β) την εταιρική επωνυμία,

(γ) την έδρα της εταιρείας,

(δ) το σκοπό της εταιρείας,

(ε) την ιδιότητα της εταιρείας ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία,

(στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών (κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές κλπ.) και την αξία τούτων, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρείας,

(ζ) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων,

(η) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν,

(θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και

(ι) τη διάρκεια της εταιρείας.

Φυσικά, περαιτέρω ειδικότερες συμφωνίες των εταίρων που περιέχονται στο καταστατικό είναι ισχυρές, αν δεν προσκρούουν στον Νόμο 4072/2013.

 

9.     Πώς γίνεται πρακτικά η σύσταση και η δημοσίευση της ΙΚΕ;

Η ίδρυση και η δημοσίευση της ΙΚΕ γίνεται με εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) μέσω του κατά τόπον αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου.

 

10.  Τι έγγραφα χρειάζονται για την σύσταση της ΙΚΕ με ιδιωτικό έγγραφο;

Για την σύσταση της ΙΚΕ με ιδιωτικό έγγραφο- συμφωνητικό χρειάζονται:

(α) Το έγγραφο ίδρυσης με το Καταστατικό σε δύο (2) υπογεγραμμένα ισότυπα.

(β) Το έγγραφο ίδρυσής της σε ηλεκτρονική μορφή (ιδανικά σε usb stick).

(γ) Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το δικαίωμα χρήσης της έδρας της εταιρείας (κατά περίπτωση Συμβόλαιο κυριότητας, Μισθωτήριο, Υπεύθυνη Δήλωση Παραχώρησης κλπ.)

(δ) Σχετικές Δηλώσεις και Εξουσιοδότηση προς το ΓΕΜΗ, Υποδείγματα των οποίων υφίστανται στα κατά τόπον επιμελητήρια.

(ε) Δηλώσεις τύπου Μ3, Μ6, Μ7 και Μ8.

(στ) Αντίγραφα των Αστυνομικών Ταυτοτήτων των ιδρυτών

(ζ) Προκατοχύρωση της Επωνυμίας μετά από Προέλεγχο από το αρμόδιο Επιμελητήριο

(η) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

Τα ανωτέρω έγγραφα αρκούν στις περισσότερες περιπτώσεις για την ίδρυση της Εταιρείας. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθούν επιπλέον έγγραφα ανάλογα με τον εταιρικό σκοπό.

 

11.  Ποιος διαχειρίζεται την εταιρεία;

Την εταιρεία διαχειρίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που καλούνται «διαχειριστής» ή «διαχειριστές». Ο διαχειριστής δεν είναι απαραίτητο να είναι και εταίρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων διαχειριστών, οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει κάτι άλλο. Η εταιρεία είναι εις ολόκληρο υπεύθυνη με την διαχείριση, ενώ ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία.

 

12.  Πότε λύεται η ΙΚΕ;

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες ειδικές περιπτώσεις που προβλέπει ο ν. 4072/2013 ή το καταστατικό.  Την λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.