ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γράφει η Σοφία Γ. Κτιστάκη, Συνεργάτιδα του Γραφείου μας

06/04/2017

Ως συστήματα βιντεοεπιτήρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λογίζονται όσα παρέχουν την δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήματος εικόνας ή/και ήχου, από τον χώρο όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένα προς έναν περιορισμένο αριθμό οθονών προβολής ή/και μηχανημάτων καταγραφής , και τα οποία λειτουργούν συνεχώς ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Δεδομένου ότι η ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου προστατεύονται από το Σύνταγμα ως θεμελιώδη δικαιώματα (Άρθρα 4 και 9Α του Συντάγματος αντίστοιχα), η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης υπόκειται σε εύλογους περιορισμούς.

Η νομική δικαιολόγηση του επιτρεπτού της παρακολούθησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εντοπίζεται στην αρχή της αναλογικότητας (Άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου 2472/1997), η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται, ώστε να κρίνεται νόμιμη η βιντεοεπιτήρηση.

Εξετάζεται δηλαδή αν τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι αναγκαία και πρόσφορα για να επιτευχθεί ο σκοπός, η προστασία προσώπων και αγαθών (αρ. 2 Οδ. 1/2011), ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα, ηπιότερα για την προστασία της προσωπικότητας (για παράδειγμα τακτικοί έλεγχοι από προσωπικό ασφαλείας).

Περαιτέρω, τα σηµεία εγκατάστασης των καµερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων πρέπει επίσης να εναρμονίζονται με τον σκοπό της καταγραφής, ώστε να μην θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των παρευρισκόμενων στον χώρο.

Παράλληλα, χώροι όπου το άτομο έχει αυξημένες προσδοκίας για την ιδιωτικότητά του, όπως χώροι και προθάλαμοι τουαλετών, εξαιρούνται ρητά από την δυνατότητα εγκατάστασης καμερών (βλ. και άρθρο 6 της Οδ. 1/2011) διότι προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Αποκλειστικά ιδιωτικός χώρος
Εάν οι κάμερες καταγράφουν αυστηρά ιδιωτικό χώρο, μη επαγγελματικό (οικία), μπορούν να εγκατασταθούν ελεύθερα, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση, γνωστοποίησης προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άδεια αυτής ( ν. 2472/1997 άρθρο 3).

Ωστόσο, απαγορεύεται να λαμβάνουν εικόνα από εξωτερικό χώρο (όπως δρόμο, πεζοδρόμιο), κοινόχρηστο χώρο (της πολυκατοικίας) και γειτονικά κτίρια, διότι στην περίπτωση αυτή τελείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων, συνεπώς απαιτείται η τήρηση της ρυθμιζόμενης από την Αρχή διαδικασίας (Άρθρο 6 ν. 2472, βλ. και παρακάτω).

Η εγκατάσταση δεν είναι επίσης ελεύθερη εάν οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί για παρακολούθηση εργαζομένων στην οικία, διότι συλλέγονται προσωπικά δεδομένα τρίτων, γεγονός που προϋποθέτει τη συγκατάθεση των υποκειμένων αυτών αλλά και της Αρχής.

Εκτός του περίκλειστου ιδιωτικού χώρου, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η Αρχή κρίνει ότι τελείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως επεξεργασία ορίζεται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα (ν. 2472 άρθρο 2 υπό στοιχείο δ).

Για να είναι νόμιμη, απαιτείται η αποστολή γνωστοποίησης προς την Αρχή, η οποία αναγράφει τις απαραίτητες πληροφορίες, τόσο για την έναρξη της επεξεργασίας όσο και για κάθε περαιτέρω τροποποίηση, και η οποία γνωστοποίηση καταχωρείται σε σχετικό Μητρώο.

Για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (σχετικών με το φύλο, την εθνικότητα κλπ.), η οποία κατ’ αρχήν απαγορεύεται, απαιτείται άδεια της Αρχής, και όχι απλώς γνωστοποίηση.
Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας
Για την τοποθέτηση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε πολυκατοικία, απαιτείται απόφαση (με πλειοψηφία) του οργάνου, για παράδειγμα της Γενικής Συνελεύσεως των ενοίκων.

Εάν η εγκατάσταση δεν προβλέπεται από τον κανονισμό, προϋποτίθεται σχετική απόφαση τουλάχιστον των 2/3 των ενοίκων, και ύστερα έγκριση από την Γενική Συνέλευση (άρθρο 15 της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής).

Η γνωστοποίηση και η αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων της οδηγίας αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την νομιμότητα της επεξεργασίας( ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ζήτημα της τοποθέτησης καμερών σε ανελκυστήρα, τον οποίο η Αρχή έκρινε ως χώρο όπου το άτομο έχει αυξημένη πεποίθηση για την ιδιωτικότητά του).

Χώροι εργασίας/ψυχαγωγίας, εμπορικά καταστήματα
Ομοίως, απαιτείται αποστολή γνωστοποίησης προς την Αρχή. Η εγκατάσταση επιτρέπεται κυρίως σε σημεία εισόδου και εξόδου, ταμεία, χώρους φύλαξης χρημάτων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης. Μόνο στην περίπτωση που κρίνεται απολύτως απαραίτητο, λόγω μεγάλης οικονομικής αξίας του αγαθού ή μεγάλης έκτασης του χώρου, μπορούν να παρακολουθούνται και χώροι κίνησης πελατών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ενδείκνυται η ευρύτερη δυνατή οπτική γωνία λήψης και η ελάχιστη δυνατή εστίαση σε πρόσωπα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους χώρους εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησης, όπου απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (άρθρα 7 και 19 της Οδηγίας 1/2011 της Αρχής).
Χώροι που δρουν ανήλικοι
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οδηγίας 1/2011, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η πιθανή επίδραση της παρακολούθησης στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων.

Κατά κανόνα, τα συστήματα επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο ώρες που ο χώρος, το σχολείο για παράδειγμα, είναι κλειστός, μετά από σχετική, πλήρη ενημέρωση των παιδιών και των γονέων τους και αποστολή γνωστοποίησης προς την Αρχή.

Δημόσιοι χώροι
Ως δημόσιοι νοούνται, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα, όσοι χώροι προορίζονται για κοινή χρήση (δρόμοι) αλλά και γενικότερα, χώροι όπου υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερη πρόσβασης σε απεριόριστο αριθμό ατόμων (όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς). Σε αυτούς η εγκατάσταση επιτρέπεται, καταρχήν, μόνο από τις δημόσιες αρχές ( ν. 3917/2011 άρθρο 14). Κατ’ εξαίρεση όμως, μπορεί να γίνει επιτρεπτή και σε ιδιώτες, λόγω της φύσεως του χώρου και με εστίαση στην απολύτως παράπλευρη έκταση (άρθρο 6 της Οδηγίας 1/2011).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εκείνος δηλαδή που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της εκάστοτε επεξεργασίας, έχει, σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011, τρεις κύριες υποχρεώσεις :

1. 1. Γνωστοποίησης
Το περιεχόμενο της γνωστοποίησης ορίζεται ρητά στο άρθρο 6 του ν. 2472/1997, καθώς και στο άρθρο 10 της Οδηγίας 1/2011. Με σαφήνεια οφείλει ο υπεύθυνος να εκθέτει τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που πρόκειται να συλλεχθούν και τους τυχόν αποδέκτες (τρίτοι, στους οποίους μεταβιβάζονται τα δεδομένα).

1. 2. Ασφάλειας και απορρήτου της επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων όπως και για την προστασίας τους από κάθε αθέμιτη επεξεργασία ( άρθρο 11 της Οδ. 1/2011)
1. 3. Ενημέρωσης ότι συντελείται επεξεργασία
Ο υπεύθυνος οφείλει να ενημερώνει, με σχετικές ενδείξεις και πινακίδες, εμφανώς και κατανοητώς, οποιοδήποτε πρόσωπο που τυχόν πρόκειται να εισέλθει στον χώρο, ότι ο χώρος παρακολουθείται. Οι πινακίδες πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η Αρχή.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογο του σκοπού που εκάστοτε επιδιώκεται. Σε κάθε περίπτωση και, εφόσον δεν έχει καταγραφεί κάποιο συμβάν που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο, η καταστροφή τελείται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες (για τις πολυκατοικίες το χρονικό όριο είναι 48 ώρες), με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 της Οδηγίας 1/2011).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το υποκείμενο της επεξεργασίας, ο φορέας δηλαδή των προσωπικών δεδομένων, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αντίγραφο του βιντεοσκοπημένου υλικού. Το δικαίωμα αυτό είναι αναιτιώδες και ασκείται με μόνη την επίκληση της ιδιότητας του υποκειμένου. Ο υπεύθυνος υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών. Αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του, το υποκείμενο έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή.
Επιπλέον, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των δεδομένων του και να απαιτήσει την διαγραφή του υλικού (άρθρο 13 Οδ. 1/2011).
Ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που του παρέχει η Αρχή, το άτομο δύναται να προστατευθεί και με μόνη την επίκληση της υποχρέωσης σεβασμού της προσωπικότητάς του (άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα).

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η απειλή κυρώσεων είναι αναγκαία συνέπεια των λεπτών ορίων, μεταξύ νόμιμης επεξεργασίας και καταπάτησης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

Κατά την κρίση της Αρχής, σε περίπτωση που οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν τηρούνται, είναι δυνατή η επιβολή, στους υπευθύνους επεξεργασίας, διοικητικών κυρώσεων, όπως για παράδειγμα προειδοποίηση, πρόστιμο, ανάκληση της άδειας και ότι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 2472/1997.
Η παράλειψη γνωστοποίησης, καθώς και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς την Αρχή και την νομοθεσία, συνεπάγεται και ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις ή/και αστική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρα 22,23 του ν. 2472/1997).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.