ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ : ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

08/11/2015

Το εμπορικό σήμα αποτελεί το διακριτικό σημείο μίας επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής, που την διακρίνει, ως προς τα διατιθέμενα από αυτήν Προϊόντα ή τις παρεχόμενες από αυτήν Υπηρεσίες, από κάθε άλλη. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό αντικείμενο με άϋλη αξία, η κατοχύρωση ή, ακριβέστερα, η καταχώρισή του οποίου, όπως αναφέρεται στον σχετικό Νόμο 4072/2012, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 1.     Τι μπορεί να αποτελέσει Εμπορικό Σήμα;

Σήμα μπορεί μα αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μια επιχείρησης από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά, μπορεί να πρόκειται για ονόματα, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, μουσικών φράσεων σχήμα ή συσκευασία προϊόντος.

2.     Πώς αποκτάται η προστασία του Εμπορικού Σήματος σε εθνικό επίπεδο;

Η προστασία του Εμπορικού Σήματος σε εθνικό επίπεδο αποκτάται με την επίσημη καταχώρισή του στα μητρώα της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σημάτων) μετά από σχετική Δήλωση του δικαιούχου που αιτείται την καταχώριση.

 

3. Τι είναι σκόπιμο να προηγηθεί της υποβολής σχετικής Δήλωσης καταχώρισης εμπορικού σήματος;

Της υποβολής Δήλωσης καταχώρισης εμπορικού σήματος είναι σκόπιμο να προηγηθεί νομικός προέλεγχος για να διαπιστωθεί η μη ύπαρξη στοιχείων που καθιστούν καθ’ εαυτό το προς καταχώριση σήμα ως απαράδεκτο αλλά και η μη ύπαρξη άλλου παρεμφερούς σήματος με άλλον δικαιούχο για το οποίο έχει γίνει καταχώριση και συνεπώς υφίσταται κατοχύρωση για κλάσεις ίδιες με αυτές για τις οποίες είναι επιθυμητή η καταχώριση.

Ο σχετικός προέλεγχος είναι σημαντικό να γίνεται σε κάθε περίπτωση για την αποφυγή απόρριψης καταχώρισης ή ενστάσεων ή ανακοπών.

 

4. Τι είναι οι κλάσεις εμπορικού σήματος;

Κλάσεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες έχουν ομαδοποιηθεί τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες ειναι δυνατή η καταχώριση εμπορικού σήματος κατά τρόπο ιδιαίτερα διευρυμένο με σκοπό να περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

5. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώριση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο;

Για την καταχώριση εμπορικού σήματος είναι απαραίτητο να συνταχθεί η σχετική δήλωση, η οποία υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία.

Κατά την υποβολή της, η σχετική Δήλωση λαμβάνει ημερομηνία, ώρα και μοναδικό αριθμό, ώστε να προκύπτει ο ακριβής χρόνος υποβολής της.

Αφού διαπιστωθεί η ανυπαρξία λόγων που καθιστούν απαράδεκτη την καταχώριση του σήματος, λαμβάνει χώρα η σχετική καταχώριση.

 

6. Σε πόσο χρόνο μπορεί να γίνει η καταχώριση του εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο;

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση της σχετικής Δήλωσης και εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, γίνεται δημοσίευση της σχετικής Απόφασης καταχώρισης του Εθνικού Σήματος στο Μητρώο Σημάτων.

Σε περίπτωση που εγερθούν αντιρρήσεις από την Επιτροπή Σημάτων, ο αιτών την καταχώριση καλείται να υποβάλλει της παρατηρήσεις του.

 

7. Πόσο διαρκεί η προστασία του εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο;

Η προστασία του εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο διαρκεί καταρχήν για δέκα (10) έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με σχετική αίτηση του δικαιούχου.

 

8. Για ποιον λόγο είναι σημαντική η καταχώριση του σήματος μιας επιχείρησης;

Η καταχώριση του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς λόγους, όπως ενδεικτικά να καταστεί άνευ αμφισβητήσεως η «πατρότητα» του εμπορικού της σήματος και συνεπώς και των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει και το φέρουν, προστατεύοντάς την από ενδεχόμενα κρούσματα αθέμιτου ανταγωνσιμού.

 

9. Τι μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι θίγεται από εθνικό σήμα που έχει καταχωριστεί;

Ο θιγόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει μία σειρά από ένδικα βοηθήματα, προβαίνοντας σε έννομες ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων του που θίγονται.

 

10. Υπάρχει τρόπος κατοχύρωσης εμπορικού Σήματος σε Ευρωπαϊκό (Κοινοτικό) ή Διεθνές Επίπεδο;

Ασφαλώς. Το παρόν άρθρο αφορά στην καταχώριση εμπορικού σήματος σε εθνικό επίπεδο. Στην αντίστοιχη καταχώριση σε ευρωπαϊκό (κοινοτικό) ή και διεθνές επίπεδο θα αναφερθούμε σε επόμενο άρθρο μας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.