ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Με βάση τον ν. 4335/2015

29/07/2015

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας συνιστά το νομοθέτημα που ορίζει και καθορίζει τις ισχύουσες ενέργειες, προθεσμίες, δικαιώματα και εν γένει τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες στο πεδίο της Αστικής (Πολιτικής) Δίκης από την προδικασία μέχρι και το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με τεράστια σπουδαιότητα, παρά το γεγονός ότι για τους μη νομικούς ενδέχεται να μην είναι οικείο, όχι μόνο για τους παράγοντες της Αστικής Δίκης, αλλά για όλη εν γένει την κοινωνία.

Με τον Νόμο 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) έγιναν Νόμος του Κράτους, σε συνέχεια σχετικής δέσμευσης της χώρας μας ως προς την ψήφιση προαπαιτούμενων μέτρων για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την υπαγωγή της Ελλάδας στον ESM, οι τροποποιήσεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ερείδονται εν πολλοίς στο “σχέδιο Χαμηλοθώρη”, που είχε συνταχθεί στα τέλη του 2014, ξεσηκώνοντας τότε μεγάλες αντιδράσεις από την πλευρά όλων των λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.

Με τον ανωτέρω νόμο (ν. 4335/2015) καθιερώνονται έτσι αλλαγές σε όλο το φάσμα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόσο στο πεδίο της προδικασίας, όσο και της κύριας αποδεικτικής διαδικασίας, αλλά και της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ειδικότερα, μία σημαντική αλλαγή στην Τακτική Διαδικασία με βάση το άρθρο 237, αφορά στο ότι πλέον με την νέα Δικονομία, μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής (και όχι κατά την συζήτηση όπως γινόταν με τον ήδη ισχύοντα Κώδικα για το Ειρηνοδικείο και το Μονομελές Πρωτοδικείο και 20 ημέρες πριν από αυτήν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο) οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά μέσα που επικαλούνται με αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά επίδοσης της αγωγής και τα πληρεξούσια προς τους δικηγόρους. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για 30 ημέρες αν ο εναγόμενος ή ομόδικός του είναι κάτοικος εξωτερικού ή η διαμονή του είναι άγνωστη, ενώ η προσθήκη –αντίκρουση κατατίθεται 15 ημέρες μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας και κλείνει ο φάκελος. Μέσα σε 15 ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου ορίζεται η σύνθεση του Δικαστηρίου που χρεώνεται με την υπόθεση. Κατά την οριζόμενη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες, ενώ μόνο αν κριθεί απολύτως αναγκαίο από το Δικαστήριο εξετάζονται μάρτυρες σε νέα οριζόμενη δικάσιμο κατά την οποία γίνεται επανάληψη της συζήτησης.

Με την ανωτέρω ρύθμιση, ναι μεν επιδιώκεται η επιτάχυνση της Αστικής Δίκης σε ό,τι αφορά στην Τακτική Διαδικασία, πλην όμως θυσιάζεται η αμεσότητα και η προφορικότητα της διαγνωστικής δίκης, που αποτελεί την «ψυχή» της, καθιερώνοντας μία ψυχρή έγγραφη διαδικασία που ενδέχεται, στο βωμό της επιτάχυνσης, να αποστερήσει το Δικαστήριο από την συνολική και άμεση έποψη της υπόθεσης που έχει κατά την ουσιαστική επ’ ακροατηρίων συζήτηση, που θα τον οδηγούσε με μεγαλύτερες πιθανότητες σε ασφαλή, δίκαιη και απόλυτα ορθή δικανική κρίση.

Από την άλλη, εφόσον κριθεί αναγκαία η εξέταση μαρτύρων, ότε και θα διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης σε νέα δικάσιμο, θα υπάρξει επιβράδυνση της δίκης αντί επιτάχυνση αυτής, υποβάλλοντας τους διαδίκους σε περαιτέρω ταλαιπωρία και οδηγώντας κατ’ ουσίαν σε αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.

Μία ακόμα αλλαγή είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 614 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως τροποποιηθέν με τον ν. 4335/2015 ισχύει, οι μισθωτικές διαφορές, οι διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, οι διαφορές επαγγελματιών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι διαφορές από αμοιβές, οι διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητα, οι διαφορές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους που, μέχρι πρότινος, συνιστούσαν καθεμία από τις ως άνω κατηγορίες διακριτή ειδική διαδικασία, συνενώνονται πλέον και υπάγονται στην διαδικασία των Περιουσιακών Διαφορών.

Περαιτέρω, Διαταγή Πληρωμής μπορεί πλέον να εκδοθεί και κατά προσώπου που έχει την διαμονή ή την έδρα του στο εξωτερικό, ενώ η ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής εκδικάζεται κατά την διαδικασία των Περιουσιακών Διαφορών.

 Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός και συντέμνεται η προθεσμία για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεσης, πλειστηριασμού κ.λπ.), ώστε ο οφειλέτης στερείται σημαντικών μέσων άμυνας κατά της σε βάρος του επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που διαθέτει πριν την θέση σε ισχύ του τροποποιημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται σημαντικά η εκτελεστική διαδικασία, σε βάρος όμως του αδύναμου μέρους, ήτοι του οφειλέτη, ο οποίος χάνει πολλά από τα ένδικα βοηθήματα που μπορούσε με βάση το προηγούμενο καθεστώς να ασκήσει.

Περαιτέρω, ως τιμή πρώτης προσφοράς σε περίπτωση πλειστηριασμού ορίζεται, με βάση το άρθρο 954, το ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στα 2/3 της αξίας στην οποία εκτιμήθηκε το κατασχεμένο για την πρώτη ορισθείσα διενέργεια πλειστηριασμού και όχι η αντικειμενική αξία όπως μέχρι πρότινος μπορούσε να ισχύει ως τιμή πρώτης προσφοράς για τα ακίνητα.

Ακόμη, όταν πρόκειται για πλειστηριασμό ακινήτου που είναι μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης (επαγγελματική μίσθωση), ο υπερθεματιστής έχει πλέον δικαίωμα, με βάση το άρθρο 1009, να καταγγείλει την μίσθωση, η οποία λύεται με την πάροδο δύο (2) μηνών από την Καταγγελία.

Επίσης, τροποποίηση υφίσταται και ως προς την διανομή του πλειστηριάσματος, αφού πλέον απαιτήσεις με ειδικό προνόμιο επί του πλειστηριαζόμενου (όπως εμπράγματη ασφάλεια συνήθως πιστωτικών ιδρυμάτων) ικανοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό ακόμα και από απαιτήσεις με γενικό προνόμιο (εργατικές απαιτήσεις, απαιτήσεις του Δημοσίου και των ΟΤΑ, απαιτήσεις διατροφής κ.λπ.), το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια εσόδων του Δημοσίου εν γένει, αφού αντί αυτού προτιμώνται οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές (συνήθως Τράπεζες), που λαμβάνουν την μερίδα του λέοντος από το πλειστηρίασμα.

 Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι λαμβάνουν χώρα σημαντικές τροποποιήσεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε πολλά επίπεδα, από τα οποία ανωτέρω καταδείχθηκαν ακροθιγώς μόνον τα κυριότερα. Έτσι, διαπιστώνεται μία προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας εν γένει, τόσο σε επίπεδο εκδίκασης, όσο και σε επίπεδο εκτελεστικής διαδικασίας, δημιουργώντας ωστόσο σημαντικά προβλήματα ως προς την διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πλευρών, αλλά και θυσιάζοντας δικαιώματα ακόμα και του Δημοσίου. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από 01.01.2016.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.