ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν. 4307/2014

07/03/2016

Με τον Νόμο 4307/2014, γνωστός και ως «Νόμος Δένδια», προβλέπεται η διαγραφή-μερικώς- οφειλών επιχειρηματικής πίστης επιχειρήσεων, ακόμα και ατομικών, προς πιστωτικά ιδρύματα μέσα από μία έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.

Πρόκειται για μία διαδικασία όχι ιδιαίτερα διαδεδομένη που, ομολογουμένως, δεν έχει μέχρι στιγμής τύχει ιδιαίτερης επιτυχίας για διάφορους λόγους. Ωστόσο, με δεδομένο ότι έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, καθώς η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας του συγκεκριμένου Νόμου λήγει την 31η Μαρτίου 2016, είναι σκόπιμο να αποτυπωθούν συνοπτικά και με εύληπτο, στο μέτρο του δυνατού, τρόπο οι κυριότερες προϋποθέσεις για την ένταξη μίας επιχείρησης στο ως άνω πλαίσιο με αναφορά στα ουσιωδέστερα σημεία ενός νομοθετήματος ιδιαιτέρως τεχνικού.

1. Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι οφειλέτες για την ένταξη στον ν. 4307/2014;

Επιλέξιμοι οφειλέτες για την ένταξη στον ν. 4307/2014 είναι κάθε είδους επαγγελματίας ή επιχείρηση, είτε ατομική είτε νομικό πρόσωπο κάθε είδους (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία κ.α.) η οποία είναι ενεργή.

2. Ποια κριτήρια πρέπει να συντρέχουν για τις ανωτέρω επιχειρήσεις;

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις προκειμένου να υπαχθούν στον ν. 4307/2014 θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

α. να είχαν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ κατά την χρήση που έληξε στις 31.12.2013 και

β. οι οφειλές τους προς την Τράπεζα από επαγγελματικά δάνεια στις 30.6.2014 να ήταν:

i. σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή διαζευκτικά

ii. ρυθμισμένες ή διαζευκτικά

iii. ναι μεν ενήμερες, αλλά τυχόν οφειλή τους προς τις Φορολογικές Αρχές ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) να ήταν ληξιπρόθεσμη ή ενήμερη λόγω ρύθμισης,

γ. Να μην έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα ή τον ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη») ή να έχουν νομοτύπως παραιτηθεί από αυτές.

δ.  να μην έχουν λυθεί, ούτε παύσει τις εργασίες τους.

ε. να μην έχουν καταδικαστεί οι ίδιοι οι επαγγελματίες ή οι φορείς της επιχείρησης και στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διαχειριστές, οι εταίροι και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε από δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών με οριστική απόφαση για φοροδιαφυγή κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997 (Α` 179) ή για λαθρεμπορία ή για απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή ΦΚΑ.

3. Ποιες οφειλές υπάγονται στον ν. 4307/2014;

Στον ανωτέρω Νόμο υπάγονται οφειλές αποκλειστικά Επιχειρηματικής Πίστης και όχι οφειλές προερχόμενες από Στεγαστική ή Καταναλωτική Πίστη, ακόμα και αν οφειλέτες αυτών είναι έμποροι.

4. Με βάση ποια παράμετρο καθορίζεται το ποσό διαγραφής;

Το ποσό διαγραφής καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από την «καθαρή περιουσιακή θέση» του επιλέξιμου οφειλέτη, δηλαδή, εν ολίγοις, την σχέση μεταξύ του συνολικού ενεργητικού με το συνολικό παθητικό της περιουσίας του.

5. Ποιο είναι το ποσό διαγραφής;

Oι διαγραφές ανά χρηματοδοτικό φορέα αφορούν μία ή περισσότερες επιχειρηματικές πιστώσεις του χρηματοδοτικού φορέα προς τον οφειλέτη και οι διαγραφές αυτού του χρηματοδοτικού φορέα προς τον επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 500.000 ευρώ και ισούνται τουλάχιστον προς:

 i. το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού φορέα κατά του οφειλέτη, όπως αποτυπώνονται στα Βιβλία του φορέα την ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό φορέα της διαγραφής ή, εφόσον είναι μικρότερο,

 ii. το ποσό που απαιτείται έτσι ώστε μετά την διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού φορέα κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του σύμφωνα με τη βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ν. 4307/2014 (λαμβανομένης υπόψη ως προς τον υπολογισμό της καθαρής θέσης και της διαγραφείσας απαίτησης του χρηματοδοτικού φορέα), και

περιλαμβάνουν τον περιορισμό των απαιτήσεων του χρηματοδοτικού φορέα κατά των συνοφειλετών στο ίδιο ύψος με την απαίτηση του κατά του οφειλέτη, ενώ οι υφιστάμενες ασφάλειες διατηρούνται για την εξασφάλιση της απαίτησης του κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την διαγραφή.

6. Υπάρχουν και παρεπόμενες ωφέλειες για την επιχείρηση που εντάσσεται στον Νόμο 4307/2014;

Πέρα από την επιδιωκόμενη διαγραφή μέρους της οφειλής και την εν γένει επίτευξη ευνοϊκών όρων, η εντασσόμενη στην Νόμο 4307/2014 επιχείρηση μπορεί να τύχει επιπροσθέτως διαγραφής κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών της προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Πώς εκκινεί ο εξωδικαστικός τρόπος ένταξης στην διαδικασία του ν. 4307/2014; 

Με το άρθρο 61, το οποίο προβλέπει τον εξωδικαστικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς, ορίζεται ότι «1. Για την παροχή επιλέξιμης διαγραφής από χρηματοδοτικό φορέα απαιτείται η υποβολή αίτησης ρύθμισης των υποχρεώσεων του και Βεβαίωση με το περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2. Η Βεβαίωση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1: α. βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τον καθιστούν επιλέξιμο οφειλέτη, β. αποτυπώνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης, γ. προσδιορίζει την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων. Ως αξία των δηλουμένων ακινήτων λαμβάνεται κατ’ ελάχιστον σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική αξία ή οποιαδήποτε άλλη αξία που τίθεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, όπως αυτή που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013), δ. περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία κάθε επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010, την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη (επί νομικών προσώπων ελέγχεται η σχέση με τον ομόρρυθμο εταίρο ή τον ελέγχοντα εταίρο, μεριδιούχο ή μέτοχο, κατά περίπτωση) ή ομόρρυθμος εταίρος ή ελέγχων εταίρος, ελέγχων μεριδιούχος ή ελέγχων μέτοχος ή συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος των παραπάνω προσώπων, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής, ε. περιέχει άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων του -περιλαμβανομένων στη βεβαίωση όσο και άλλων δεδομένων του στην κατοχή του χρηματοδοτικού φορέα- στη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, και στ. υπογράφεται από τον οφειλέτη και κάθε τυχόν συνοφειλέτη»

Περαιτέρω, απαιτείται, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση ή και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης τους, είτε κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014 (Α` 237), όπως εκάστοτε ισχύουν, είτε κατά τις κείμενες διατάξεις, το οποίο τηρείται.

8. Είναι υποχρεωτική η διαγραφή για τα πιστωτικά ιδρύματα;

Η διαγραφή για τα πιστωτικά ιδρύματα δεν είναι υποχρεωτική κατά το στάδιο της εξωδικαστικής προσπάθειας, ωστόσο στην πράξη παρατηρείται ότι η προσήκουσα εκτίμηση της αίτησης και των παραμέτρων που την στοιχειοθετούν, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η καθαρή περιουσιακή της θέση, η βιωσιμότητά της και το προτεινόμενο σχέδιο αποπληρωμής, σε συνδυασμό με τα κίνητρα που παρέχονται από τον Νόμο προς τα πιστωτικά ιδρύματα, μπορούν να οδηγήσουν σε λύσης ρύθμισης με σημαντική ελάφρυνση.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που στην υπαγωγή στον Νόμο 4307/2014 συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό 50,1% τουλάχιστον του συνόλου των χρεών, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσοστό 50,1% τουλάχιστον του συνόλου των χρεών των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια, ειδικό προνόμιο ή άλλη εξασφαλιστική συμφωνία, η σχετική συναίνεση δεσμεύει και τους υπόλοιπους πιστωτές.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.