ΜΗΝΥΣΗ vs ΑΓΩΓΗ: Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΣΥΓΧΥΣΗ

Τι είναι το ένα και τι το άλλο;

16/09/2015

Είναι ιδιαίτερα σύνηθες το φαινόμενο να συγχέεται από μη νομικούς η έννοια και τα έννομα αποτελέσματα της Μήνυσης με αυτά της Αγωγής, παρόλο που η διαφορά μεταξύ τους είναι κεφαλαιώδης. Τι είναι όμως το ένα και τι το άλλο; Σε τι αποσκοπεί καθεμία από τις διαδικασίες αυτές;

 

Η Μήνυση συνιστά κατ’ ουσίαν την ανακοίνωση προς τις αρμόδιες Αρχές, ήτοι απευθείας προς τον Εισαγγελέα είτε μέσω προανακριτικών υπαλλήλων, όπως οι Αστυνομικοί, της τέλεσης μίας αξιόποινης πράξης, για την οποία ζητείται η επέμβαση της Έννομης Τάξης, προκειμένου, στα πλαίσια της Ποινικής Διαδικασίας, να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες και έννομες συνέπειες στον δράστη, δηλαδή να του επιβληθεί η τιμωρία (ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή κ.λπ.) που προβλέπεται για το αδίκημα που αυτός έχει διαπράξει.

Συγγενής προς την μήνυση έννοια είναι και η Έγκληση, που αποτελεί, με απλά λόγια, την ανακοίνωση προς τις αρμόδιες Αρχές της τέλεσης μίας αξιόποινης πράξης από τον ίδιο τον παθόντα, στις περιπτώσεις αδικημάτων ελαφρότερης κατά κανόνα ποινικής απαξίας που δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη επέμβαση της Δικαιοσύνης, αλλά η ποινική διαδικασία κινείται μόνο με την εμπρόθεσμη (εντός τριμήνου) ανακοίνωσή της από τον ιδιο το θύμα στις αρμόδιες Αρχές.

Από την άλλη πλευρά, η Αγωγή, που δεν εντάσσεται στην Ποινική αλλά στην Πολιτική Δικαιοσύνη, αποτελεί, με απλά λόγια, το ένδικο βοήθημα με το οποίο το πρόσωπο που το ασκεί (ενάγων) επιδιώκει την επιδίκαση σε βάρος του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται (εναγόμενος) είτε την επιδίκαση ενός χρηματικού ποσού (π.χ. Αγωγή Αποζημίωσης ) είτε την καταδίκη του σε μία πράξη ή παράλειψη (π.χ. για επίδειξη εγγράφου) είτε την διάπλαση μίας έννομης σχέσης μεταξύ δύο (ή και περισσότερων) προσώπων (π.χ. Αγωγή Διαζυγίου).

Σε πολλές περιπτώσεις και με δεδομένη την καθυστέρηση στην εκδίκαση μίας τακτικής αγωγής, προκρίνεται και η παράλληλη ή και προγενέστερη άσκηση Αίτησης για να ληφθούν Ασφαλιστικά Μέτρα, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη άμεσης παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. Στα Ασφαλιστικά Μέτρα θα αναφερθούμε ειδικότερα σε επόμενο άρθρο μας.

Είναι ωστόσο αρκετές οι υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται, για την πλήρη κάλυψή τους, η παράλληλη άσκηση τόσο Μήνυσης όσο και Αγωγής. Έτσι, για παράδειγμα, σε περίπτωση που κάποιος προβεί σε αξιόποινη πράξη σε βάρος κάποιου προσώπου με την οποία προξενείται στο τελευταίο ζημία (π.χ. απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κ.λπ.), ο παθών θα πρέπει αφενός να υποβάλλει Μήνυση, ζητώντας την νόμιμη ποινική τιμωρία του δράστη και αφετέρου να ασκήσει κατά του τελευταίου Αγωγή, με την οποία θα επιδιώκει να λάβει αποζημίωση από τον δράστη για να επανορθωθεί η ζημία που υπέστη.

Είναι σαφές από τα ανωτέρω, τα οποία εκτίθενται με τον απλούστερο, στο μέτρο του δυνατού, τρόπο, ότι οι διαφορές μεταξύ Μήνυσης και Αγωγής είναι σημαντικές και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργείται νοηματική σύγχυση μεταξύ των δύο νομικών εννοιών.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.