ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΕΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ

Γράφει η Γεωργία Ε. Πιστόλη, ασκ. Δικηγόρος- Συνεργάτιδα του Γραφείου μας

15/12/2015

  • Μήνυση vs Έγκληση: έχει φτάσει στα αυτιά σχεδόν όλων μας η φράση ‘’θα σου κάνω μήνυση’’, έστω και περιπαικτικά. Στην πραγματικότητα, οι όροι αυτοί απαντώνται στο ποινικό δίκαιο και είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Εισαγγελέας ‘’κινεί’’ την ποινική δίωξη. Τα εγκλήματα στο ποινικό δίκαιο διακρίνονται σε αυτεπαγγέλτως και κατ’ έγκληση διωκόμενα. Στα πρώτα η ποινική δίωξη κινείται με την καταγγελία της πράξης από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν ζημιώθηκε από τον δράστη άμεσα π.χ. ληστεία σε κάποιο τρίτο πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή κάνουμε λόγο για ‘’μήνυση’’. Τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα θα μπορούσε να λεχθεί ότι χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης διότι είναι τόσο σημαντική η εκκίνηση της ποινικής δίωξης σε αυτά ώστε να μην απαιτείται η πλήρωση κάποιας άλλης προϋπόθεσης, πέραν της ενημέρωσης με οποιοδήποτε τρόπο του Εισαγγελέα.

Εξ αντιδιαστολής, στα εγκλήματα που διώκονται κατ’ έγκληση, η ποινική δίωξη ασκείται από τον Εισαγγελέα εφόσον προηγουμένως το υποκείμενο που νομιμοποιείται ενεργητικά προβεί σε καταγγελία της πράξης με την αντίστοιχη υποβολή ‘’εγκλήσεως’’. Ενεργητικά νομιμοποιείται α) ο αμέσως παθών, δηλαδή ο φορέας του εννόμου αγαθού που προσβάλλεται π.χ. στη σωματική βλάβη ο τραυματισθείς, β) ο άμεσα ζημιωθείς από την εγκληματική πράξη, ο οποίος δεν είναι όμως και παθών π.χ.  στην ψευδή καταμήνυση ο ψευδώς καταμηνυθείς.

Συμπερασματικά, ο Ποινικός Κώδικας διακρίνει ποια εγκλήματα διώκονται κατ’ έγκληση και ποια αυτεπαγγέλτως, υποβάλλοντας έγκληση και μήνυση αντιστοίχως.

 

  • Διευθυντής vs Διευθύνων σύμβουλος:  πρόκειται για δυο ακόμα έννοιες που συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Αφορούν το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών και ιδιαιτέρως το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών (ΔΣ). Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να διορίσει μέλος του για την ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων, οπότε γίνεται λόγος για ‘’Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους’’. Από την άλλη πλευρά παρέχεται στους διοικητικούς συμβούλους η δυνατότητα να αναθέσουν σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του ΔΣ, αρμοδιότητες του τελευταίου, συνάπτοντας συνήθως μια σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για ‘’Διευθυντές ή Γενικοί Διευθυντές’’, οι οποίοι δεν είναι εντολοδόχοι ή πληρεξούσιοι του ΔΣ, αλλά υποδεέστερα διοικητικά όργανα. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται στα μέλη του ΔΣ διότι αυτά ενδέχεται να στερούνται κάποιων εξειδικευμένων γνώσεων π.χ. χρηματοοικονομικών, οπότε και απαιτείται η παρέμβαση ειδικευμένων στελεχών.
  • Τέλος, αξίζει να γίνει μια γενικότερη διάκριση μεταξύ υποκειμένων των δικών σε πολιτική, ποινική και διοικητική δίκη.

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ:

ENΑΓΩΝ-ο ασκών την αγωγή

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ– αυτός κατά του οποίου στρέφεται η αγωγή.

 

Β) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ:

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ– το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η εγκληματική πράξη. Το πρόσωπο αυτό πριν ‘’κινηθεί’’ ποινική δίωξη καλείται ‘’ύποπτος’’ και όχι κατηγορούμενος.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΩΝ– το πρόσωπο που αμέσως ή εμμέσως βλάπτεται από το αδίκημα. Ουσιαστικά ‘’εκπροσωπείται’’ σε πολλά τμήματα της δίκης από τον Εισαγγελέα

ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ– ο έχων την υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης ή χρηματικών ποινών και εξόδων. Συνήθως θα πρόκειται για είτε για ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο κατ/νος συνδέεται συμβατικά είτε σε ορισμένες περιπτώσεις το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ: Ενεργητικά νομιμοποιείται να ασκήσει προσφυγή ή αγωγή στα Διοικητικά Δικαστήρια το πρόσωπο εκείνο το δικαίωμα ή το έννομο συμφέρον του οποίου προσβάλλεται με την έκδοση κάποιας διοικητικής πράξης ή τη διενέργεια υλικής πράξης ή την παράλειψη διενέργειας πράξης από τη διοίκηση.

Στις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα λοιπά Διοικητικά Δικαστήρια στα οποία εφαρμόζεται η ακυρωτική διαδικασία, αίτηση ακύρωσης μπορεί να υποβάλει το υποκείμενο στο πρόσωπο του οποίου στοιχειοθετείται άμεσο, ενεστώς, προσωπικό και έννομο συμφέρον.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.