ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;

28/10/2012

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4021/2011, επιβάλλεται Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που είναι ηλεκτροδοτούμενη. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους αυτού προς τη ΔΕΗ ή τον εναλλακτικό πάροχο  μέσα στην από το νόμο ταχθείσα προθεσμία, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να διακόψει την ηλεκτροδότηση για το ακίνητο για το οποίο το τέλος δεν καταβλήθηκε.

Ωστόσο, γεννώνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα του εν λόγω μέτρου και του τρόπου με τον οποίο εισπράττεται.

Πρακτικά, κάποιος ο οποίος έχει στην κυριότητά του κάποια ακίνητη περιουσία, ακόμα και την πρώτη του κατοικία, υποχρεούται στην ως άνω καταβολή. Είναι αληθές ότι με τον ίδιο νόμο θεσπίζεται ότι αναφορικά με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι υπόχρεοι σε καταβολή δικαιούνται να καταβάλλουν ποσό μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί αντικειμενικά στο ακίνητο που βρίσκεται στην κυριότητά τους. Παρόλα αυτά, στην πράξη έχει φανεί ότι δεν είναι ευχερές αυτό να υπολογιστεί εκ των προτέρων, αλλά ενδέχεται κάποιος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα πρώτα να καταβάλλει το τέλος που αντικειμενικά αντιστοιχεί στο ακίνητο και στη συνέχεια να επέλθει η εκκαθάριση και να του επιστραφεί η διαφορά.

Σε κάθε περίπτωση, η κατηγορία των ευπαθών ομάδων είναι ιδιαίτερα στενή και δεν καλύπτει όλους τους καταναλωτές που βρίσκονται σε αδυναμία καταβολής.

Το ηλεκτρικό ρεύμα στις μέρες μας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο διαβίωσης ή, για κάποιους συμπολίτες μας, και επιβίωσης. Η σύγχρονη ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό. Με βάση την κοινή πείρα, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σπίτι μη ηλεκτροδοτούμενο στην επικράτεια.

Προκειμένου κάποιος καταναλωτής να έχει ηλεκτρικό ρεύμα στην οικεία του, έχει συνάψει μια σύμβαση με κάποιον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με συμφωνημένο εκ των προτέρων τιμολόγιο, καθώς και χρόνο και τρόπο καταβολής. Γνωρίζει ότι για να έχει ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να καταβάλλει το αντίτιμο με βάση το ισχύον τιμολόγιο του παρόχου. Αυτό έχει συμφωνηθεί. Είναι αμφίβολο αν είναι δυνατό, με βάση το Αστικό Δίκαιο, να αποκόπτεται από κάποια υπηρεσία ο καταναλωτής-αγοραστής αυτής ο οποίος είναι συνεπής με τις συμφωνημένες υποχρεώσεις του και καταβάλλει το αντίτιμο.

Σε συνταγματικό επίπεδο, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις η ως άνω πρακτική να προσκρούει στην συνταγματική αρχή της ανθρώπινης αξίας που αποτελεί με βάση το Σύνταγμα (άρθρο 2) πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, καθώς αν κάποιος, επί παραδείγματι, που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση και έχει απολέσει εργασία και κάθε πηγή εισοδήματος, «καταδικάζεται» συν τοις άλλοις να μην έχει ρεύμα, που συνεπάγεται έλλειψη φωτισμού, έλλειψη ψυγείου για διατήρηση τροφίμων ή και φαρμάκων, έλλειψη ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και πολλών άλλων πρωταρχικών αντικειμένων για τη διαβίωσή του.

Αλλά και στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους δικαίου του άρθρου 25 του Συντάγματος, που καθιερώνει την αναγνώριση και την προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία μέσα σε κλίμα ελευθερίας και δικαιοσύνης, η ως άνω πρακτική είναι αμφίβολο αν συμβιβάζεται. Πώς είναι δυνατόν να εξαρτάται το αν κάποιος θα έχει ηλεκτρικό ρεύμα από το αν μπορεί να καταβάλλει ένα υψηλό τέλος για ένα σπίτι σε μία υψηλή τιμή ζώνης που μπορεί απλά να έχει κληρονομήσει; Πώς συμβιβάζεται με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης να επιβάλλεται ένα τέτοιο τέλος, κεκαλυμένο υπό τον μανδύα του επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος σε κάποιον ο οποίος έχει κάνει έναν συγκεκριμένο, με βάση τα εισοδήματά του, προγραμματισμό;

Εξάλλου, η είσπραξη των φόρων αποτελεί αρμοδιότητα της Εφορίας. Είναι λογικό να αναβαπτίζεται ο φόρος ως τέλος και να ανατίθεται η είσπραξή του σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ( ΔΕΗ ή εναλλακτικούς παρόχους);

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου, με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/72/ΕΚ θεσπίζεται το δικαίωμα της καθολικής υπηρεσίας (άρθρο 3), δηλαδή του δικαιώματος όλων των πολιτών στην επικράτεια των κρατών-μελών να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε λογικές, διαφανείς και άμεσα συγκρίσιμες τιμές που δεν εισάγουν διακρίσεις.

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 της ίδιας ευρωπαϊκής οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και ειδικότερα μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Πρόκειται για μια Οδηγία σαφή, που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, αλλά τάσσεται υπέρ των καταναλωτών.

Τα Δικαστήρια ανά την Επικράτεια έχουν ήδη εκδώσει τις πρώτες προσωρινές διαταγές, με τις οποίες απαγορεύουν την διακοπή του ρεύματος από τον εκάστοτε πάροχο προσωρινά, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η ισχύς των ως άνω θεμελιωδών διατάξεων αποτέλεσε το γνώμονα. Γιατί ωστόσο ήταν απαραίτητο να επιδιωχθεί δικαστικά κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο;

Φυσικά, καταδικαστέες είναι οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας. Μόνο μέσα από τον διάλογο μπορούν και πρέπει να εξασφαλίζονται όσα αποτελούν εκφάνσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναμφίβολα, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, η ανθρώπινη αξία διαπνεόμενη από αρχές δικαιοσύνης και σεβασμού πρέπει να πρυτανεύουν και να προηγούνται κάθε φοροεισπρακτικής πολιτικής. Τίποτα δεν αποτελεί επιτακτικότερο δημόσιο συμφέρον από την αξιοπρέπεια και την εξασφάλιση της για το σύνολο των πολιτών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.