ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ- ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ

28/10/2012

Η πιστωτική κάρτα αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα, αν όχι εδραιωμένα, μέσα πληρωμών στις μέρες μας. Κάποιοι τη θεωρούν αναγκαίο κακό, κάποιοι άλλοι καλό σύμβουλο, ενώ μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού ακόμα αντιστέκεται σθεναρά, κυρίως εξαιτίας των κινδύνων που επιφυλάσσουν.
Στα πλαίσια αυτά, ο νομοθέτης, εναρμονιζόμενος προς τη σχετική σύσταση της Επιτροπής με την Υπουργική Απόφαση Ζ1-178/2001 και προκειμένου να απαλλάξει τους κατόχους πιστωτικών καρτών από τους ασύμμετρα υψηλούς κινδύνους που ενδέχεται να εμφωλεύουν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της πιστωτικής κάρτας.
Η εν λόγω υπουργική απόφασει τάσσει κάποιες στοιχειώδεις υποχρεώσεις, η τήρηση των οποίων συνιστά αναπόδραστο παράγοντα προκειμένου ο κάτοχος να είναι απόλυτα κατοχυρωμένος έναντι του εκδότη. Στα πλαίσια αυτά, ο κάτοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση τόσο της κάρτας όσο και των κωδικών ασφαλείας που τη συνοδεύουν, να μην καταγράφει τον προσωπικό κωδικό της κάρτας πάνω στο σώμα αυτής αλλά ούτε και σε έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που συνοδεύονται με αυτήν κατά τη μεταφορά της, ενώ όταν αντιληφθεί απώλεια ή κλοπή της κάρτας, σφάλμα κατά την έκδοση του λογαριασμού που οφείλεται στην εκδότρια τράπεζα ή χρέωση συναλλαγής που δεν έχει πραγματοποιηθεί από τον ίδιο να ειδοποιεί άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα.
Η ευθύνη του εκδότη περιορίζεται μέχρι τη στιγμή της γνωστοποίησης της απώλειας στον εκδότη και πάλι μέχρι το ποσό των 150€, αν φυσικά δεν έχει ενεργήσει με δόλο. Δηλαδή, πρακτικά, κάποιος ο οποίος θα χάσει την πιστωτική του κάρτα και θα ειδοποιήσει την εκδότρια τράπεζα μετά την πάροδο του απολύτως αναγκαίου χρόνου μέχρι να ατιληφθεί την απώλεια αυτή, αν εν τω μεταξύ έχουν γίνει κάποιες χρεώσεις στην κάρτα χωρίς την έγκρισή του, και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ενεργήσει δόλια, η ευθύνη του απέναντι στην εκδότρια τράπεζα δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τα 150€.
Πρέπει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή της γνωστοποίησης στην Τράπεζα του συμβάντος της απώλειας και μετά, ο κάτοχος της κάρτας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για συναλλαγές που έχουν γίνει χωρίς τη συναίνεσή του.
Αξιοσημείωτη είναι, επιρόσθετα, η διάταξη της ίδιας υπουργικής απόφασης που απαλάσσει εντελώς τον κάτοχο της κάρτας από την ευθύνη των συναλλαγών που έγιναν χωρίς την έγκρισή του όταν η αναγνώριση της ταυτότητας περιορίζεται στη χρησιμοποίηση εμπιστευτικού κωδικού αριθμού ή άλλης παρόμοιας απόδειξης ταυτότητας χωρίς την επίδειξη ή ηλεκτρονική αναγνώριση της κάρτας, όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των συναλλαγών μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου.
Είναι εύληπτο, λοιπόν, ότι η πιστωτική κάρτα αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο πληρωμών ικανό να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες συναλλακτικές ανάγκες και συνήθειες, ενώ καλύπτεται από σημαντική νομική προστασία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η συνετή και προσεκτική χρήση της κάρτας αποτελεί την πλέον αδήριτη ανάγκη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.