ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ

Γράφει η Γεωργία Ε. Πιστόλη, ασκ. Δικηγόρος, Συνεργάτιδα του Γραφείου μας

06/04/2016

Το κοινοτικό σήμα (Community Trademark- CTM) αποτελεί το νομικό μέσο με το οποίο ένα σήμα που διακρίνει προϊόντα / υπηρεσίες μπορεί να προστατεύεται κατά τρόπο ενιαίο σε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το κοινοτικό σήμα παρέχει στον δικαιούχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και αποτροπής κάθε έτερης μη εξουσιοδοτημένης παράνομης χρήσης του στις συναλλαγές από κακόπιστους τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος και κατά παράβαση του αποκλειστικού του δικαιώματος. Ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος και νυν σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δράσει ενάντια σε αυτές τις παραβάσεις με τη λήψη μέτρων που προβλέπονται ρητά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου περί προστασίας του κοινοτικού σήματος.

Το πρώτο βήμα για την απόκτηση κοινοτικού σήματος είναι η κατάθεση αίτησης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) –όπως αυτό μετονομάστηκε με τον Κανονισμό 2015/2424-  που εδρεύει στο Alicante της Ισπανίας. Πριν την υποβολή της αίτησης, ωστόσο, κρίσιμος καθίσταται ο ενδελεχής νομικός προέλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το εν λόγω σήμα έχει κατοχυρωθεί από κάποιον έτερο.

Τα συμπληρωμένα έντυπα των αιτήσεων μπορούν, κατ’επιλογή του αιτούντα:

•       Να αποστέλλονται απευθείας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)  στο Αλικάντε, στην ακόλουθη διεύθυνση:Office for Harmonization in the Internal Market Receiving Unit Avenida deEuropa, 4 E-03008 Alicante, Ισπανία

•       Να παραδίδονται αυτοπροσώπως στον χώρο υποδοχής του Γραφείου, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας

•       Να διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον ακόλουθο αριθμό φαξ του ΓΕΕΑ: (+34) 965 131 344

•       Να κατατίθενται σε μία από τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών ή στο Γραφείο Σημάτων της Μπενελούξ.

•       Να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρονική αίτηση στο επίσημο site‘’euipo.europa.eu’’

Από τη  στιγμή που η αίτηση κατατεθεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους, το EUIPO παραλαμβάνει και εξετάζει την αίτηση. Οι αιτήσεις καταχώρισης εξετάζονται ΜΕΤΑ την καταβολή των σχετικών τελών.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο σφάλμα ή πρέπει να γίνει ενημέρωση του αιτούντα για πιθανή ένσταση, το Γραφείο στέλνει επίσημη ειδοποίηση, στην οποία αναφέρει αναλυτικά τα τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν. Από την αποστολή της ειδοποίησης δίδεται προθεσμία δύο μηνών για να διορθωθούν οι τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και να δοθεί απάντηση από τον αιτούντα.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της αίτησης για σήμα της ΕΕ σε εθνικές καταχωρίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση.

Εάν δεν προβληθεί καμία ένσταση, το σήμα δημοσιεύεται και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δημοσιοποιείται το γεγονός ότι ο αιτών έχει καταθέσει αίτηση για αυτό το συγκεκριμένο σήμα για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης και μετά, κάθε τρίτο πρόσωπο που πιστεύει ότι το σήμα δεν πρέπει να καταχωριστεί έχει προθεσμία τριών μηνών να ασκήσει ανακοπή.

Σε περίπτωση που η ανακοπή γίνει δεκτή, υπάρχει ακόμη τη δυνατότητα να μετατραπεί η αίτηση για σήμα της ΕΕ σε εθνικές καταχωρίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση.

Εφόσον δεν ασκηθεί ανακοπή από κανέναν ούτε υποβληθούν παρατηρήσεις από τρίτους, το σήμα καταχωρίζεται και η καταχώριση δημοσιεύεται. Η δημοσίευση της καταχώρισης είναι δωρεάν και συνοδεύεται από την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης.

Οι διάδικοι που δεν δικαιώνονται από την τελική απόφαση του EUIPO μπορούν να ασκήσουν προσφυγή, ακόμη και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως ενώπιον του Γραφείου εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. Η προσφυγή θεωρείται ότι έχει ασκηθεί μόνο μετά την καταβολή του τέλους προσφυγής. Εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατατίθεται γραπτώς υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανωτέρω ενιαίας για το σύνολο των κρατών-μελών διαδικασίας, ολοκληρώνεται η καταχώριση-κατοχύρωση του σήματος, το οποίο πλέον απολαμβάνει πλήρους προστασίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση δε διεύρυνσης της Ε.Ε. με νέα μέλη, η προστασία αυτομάτως θα επεκταθεί και στις νέες χώρες που εισήλθαν, χωρίς περαιτέρω τήρηση κάποιας διαδικασίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.