ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ: Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- “EXPRESS”

Μέσα από 10 ερωτήσεις και απαντήσεις

02/04/2015

Ο γάμος, παρά την ιερότητά του ως θεσμός, καθώς συνήθως αποτελεί την απαρχή του μείζονος θεσμού της οικογένειας, συχνά είναι αναγκαίο να λύνεται από το ζευγάρι, για πολλούς και διαφορετικούς ανά περίπτωση λόγους. Το μέσο λύσης του γάμου είναι το γνωστό σε όλους διαζύγιο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με κατ’ αντιδικία διαδικασία διαζυγίου, όταν τα μέρη δεν συμφωνούν στους όρους του διαζυγίου, είτε με συναινετικό διαζύγιο, όταν τα μέρη συμφωνούν αμφότερα στην λύση του μεταξύ τους γάμου και τους όρους του διαζυγίου. 

Η τελευταία διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, όπως ορίζεται από το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, σαφώς προκρίνεται, όχι μόνο ένεκα του γεγονότος ότι είναι σαφώς ταχύτερη, ιδίως μετά την θέση σε ισχύ του ν. 4055/2012, που κατέστησε αναγκαία μόνο μία συζήτηση στο ακροατήριο για την έκδοσή του (και όχι δύο συζητήσεις, οι οποίες να απέχουν τουλάχιστον έξι μήνες η δεύτερη από την πρώτη, όπως ίσχυε πριν την ψήφιση του ως άνω Νόμου), ώστε εκδίδεται σε ελάχιστους μήνες και εξαιρετικά λιγότερο δαπανηρή από την κατ’ αντιδικία διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, αλλά κυρίως επειδή ακριβώς στηρίζεται στην κοινή συμφωνία των συζύγων για τον χωρισμό τους, περιορίζει τις έριδες μεταξύ των συζύγων, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά με μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων τα βασικά σημεία της διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου.

 

           1. Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται να έχει παρέλθει από τον γάμο μέχρι την υποβολή αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου;

Τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

 

2. Πώς εκκινεί η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου;

Αρχικά, καταρτίζεται και υπογράφεται από τους δύο συζύγους και τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους ή τους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο αποτυπώνει την συμφωνία τους για την λύση του μεταξύ τους γάμου με συναινετικό διαζύγιο.

Το συμφωνητικό αυτό μπορεί να υπογραφεί και μόνο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο ή τους πληρεξούσιους Δικηγόρους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους συζύγους το οποίο έχει συνταχθεί έναν μήνα το πολύ πριν την κατάρτιση του συμφωνητικού.

 

3. Πότε κατατίθεται η αίτηση για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου και ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την κατάθεση και εκδίκαση της;

Η αίτηση για έκδοση συναινετικού διαζυγίου μπορεί να κατατεθεί αμέσως μετά την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού μεταξύ των συζύγων για την λύση του γάμου.

Αρμόδιο Δικαστήριο για την κατάθεση και εκδίκαση της είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή, αν είναι κάτοικοι εξωτερικού, ακόμα και αν ο ένας από τους συζύγους είναι Έλληνας, ακόμα και αν δεν είχε κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα ή αν ήταν Έλληνας κατά την τέλεση του γάμου, απέβαλε όμως την ελληνική ιθαγένεια κατά την τέλεση του γάμου, οπότε αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών, ενώ ακολουθείται η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

 

              4. Πότε προσδιορίζεται για να εκδικαστεί η σχετική αίτηση;

Σε χρονικό διάστημα από 1 έως 3 μήνες, ανάλογα με τον φόρτο των πινακίων του αρμόδιου Δικαστηρίου.

 

              5. Μπορούν οι διάδικοι-σύζυγοι να μην παρασταθούν αυτοπροσώπως κατά την εκδίκαση της αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου;

Ναι, οι σύζυγοι μπορούν να μην παρασταθούν αυτοπροσώπως κατά την εκδίκαση της αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου, αλλά να εκπροσωπηθούν από πληρεξούσιο Δικηγόρο ή πληρεξούσιους Δικηγόρους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε από τον κάθε σύζυγο ξεχωριστά είτε με κοινό πληρεξούσιο.

 

                6. Μπορούν και οι δύο σύζυγοι να εκπροσωπηθούν από έναν μόνο πληρεξούσιο Δικηγόρο;     

Ναι, είναι δυνατή η εκπροσώπηση και των δύο συζύγων από τον ίδιο πληρεξούσιο Δικηγόρο.

 

                7. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που από τον γάμο έχουν αποκτηθεί τέκνα τα οποία είναι ανήλικα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου;

Σε περίπτωση που από τον γάμο του οποίου αιτείται η λύση με συναινετικό διαζύγιο έχουν αποκτηθεί τέκνα που είναι ανήλικα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, απαιτείται να καταρτισθεί μεταξύ των συζύγων ένα επιπλέον ιδιωτικό συμφωνητικό που να καθορίζει ποιος από τους δύο συζύγους-γονείς τους θα έχει την επιμέλειά του και το πως και πότε θα ασκείται το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα με τα τέκνα του.

Υποχρέωση για καθορισμό διατροφής στο ως άνω συμφωνητικό δεν καθιερώνεται εκ του νόμου, ωστόσο τούτο προκρίνεται προς αποφυγή εριδών και περαιτέρω ψυχοφθόρων, χρονοβόρων και κοστοβόρων δικαστικών διαδικασιών για το ζήτημα αυτό.

 

                8. Πότε εκδίδεται η δικαστική απόφαση και τι ορίζει;

Μετά την εκδίκαση της αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου, εκδίδεται, περίπου 1-2 μήνες μετά, δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την λύση του γάμου, με εκτελεστό χαρακτήρα για τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, όπως αυτά ρυθμίζονται από το σχετικό συμφωνητικό των συζύγων.

Σε συνέχεια της έκδοσης της απόφασης, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ή οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι, κάνοντας χρήση του ανωτέρω συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, προβαίνουν, για λογαριασμό των συζύγων, σε παραίτηση από όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου η απόφαση του διαζυγίου να καταστεί άμεσα αμετάκλητη και να έχει τις δέουσες έννομες συνέπειες.

 

                9. Ποια διαδικασία ακολουθείται στην συνέχεια; 

Στην συνέχεια και εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός, εκδίδεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα εισαγγελική παραγγελία με την οποία παραγγέλεται η πνευματική λύση του γάμου. Η εισαγγελική παραγγελία προσκομίζεται στην Μητρόπολη που ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος και εκδίδεται Πιστοποητικό περί πνευματικής λύσης του γάμου και Πιστοποιητικό αναφορικά με την δυνατότητα τελέσεως νέου γάμου.

Επίσης, η απόφαση του διαζυγίου και το πιστοποιητικό παραίτησης από τα ένδικα μέσα προσκομίζονται και στο αρμόδιο ληξιαρχείο του Δήμου όπου τηρείται η οικογενειακή μερίδα των πρώην συζύγων, προκειμένου να δηλωθεί και να καταχωριστεί η λύση του γάμου.

Σε περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός, απαιτείται προφανώς μόνο η ενώπιον του Ληξιαρχείου δήλωση της λύσης του.

Αναγκαίο είναι σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεται και η οικεία Εφορία (Δ.Ο.Υ.).

 

              10. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου;

Για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου είναι αναγκαία τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να έχουν εκδοθεί πρόσφατα:

  1.   Ληξιαρχική Πράξη γάμου.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων των συζύγων.
  4. Ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια προς τον πληρεξούσιο Δικηγόρο ή τους πληρεξούσιους Δικηγόρους των συζύγων.
  5. Ιδιωτικό συμφωνητικό περί λύσης γάμου, το οποίο συντάσσεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο ή τους πληρεξούσιους Δικηγόρους.
  6. Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν τα ανήλικα τέκνα, αν υπάρχουν, ήτοι επιμέλεια, επικοινωνία και προαιρετικά διατροφή.
  7. Ληξιαρχική πράξη γέννησης των ανήλικων τέκνων, αν υπάρχουν.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.