ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Γράφει η Γεωργία-Μαρία Πιστόλη, ασκ. Δικηγόρος, Συνεργάτιδα του Γραφείου μας

06/05/2016

Με το θάνατο ενός προσώπου (κληρονομούμενου) η περιουσία του, είτε περιλαμβάνει ενεργητικό είτε παθητικό, περιέρχεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμους) με δυο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η εκ διαθήκης διαδοχή κατά την οποία ο κληρονομούμενος έχει εγκαταστήσει κληρονόμους του πρόσωπα που ρητώς ορίζει μέσω της νόμιμης και νομότυπης διαδικασίας σύνταξης διαθήκης. Στην περίπτωση της εν λόγω διαδοχής η επαγωγή γίνεται σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη, εφόσον όμως δεν προσβάλλεται η νόμιμη μοίρα λοιπών προσώπων. Νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας, δηλαδή το μισό του ποσοστού που εκ του νόμου θα αναλογούσε σε συγκεκριμένο κληρονόμο αν δεν υπήρχε η εκ διαθήκης διαδοχή. Η νόμιμη μοίρα υπολογίζεται με βάση την αξία της κληρονομιάς κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου, εφόσον αφαιρεθούν τα χρέη, οι δαπάνες της κηδείας και της απογραφής της κληρονομιάς. Δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα έχουν οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι. Ο διαθέτης δύναται για λόγους που ρητά ορίζονται στο νόμο, να στερήσει το μεριδούχο από τη νόμιμη μοίρα (αποκλήρωση).
Ο δεύτερος τρόπος κληρονομικής εγκατάστασης συνίσταται στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και λαμβάνει χώρα στην περίπτωση της απουσίας διαθήκης ή στην περίπτωση που η διαθήκη περιλαμβάνει κάποια έλλειψη που την καθιστά ανίσχυρη. Στην πρώτη τάξη κληρονόμων καλούνται οι κατιόντες του θανόντος, δηλαδή τα τέκνα του ή σε περίπτωση που κάποιο τέκνο του έχει αποβιώσει, το μερίδιο του τελευταίου πηγαίνει κατ’ ισομοιρία στα τυχόν τέκνα αυτού (δηλαδή τα εγγόνια του κληρονομουμένου). Ο σύζυγος του κληρονομουμένου, εφόσον επιζεί, όταν συνυπάρχει με την πρώτη τάξη καλείται στο ¼ της κληρονομιάς. Έτσι, στο παράδειγμα που ο Χ αποβιώσει αδιάθετος, και εφόσον είχε εν ζωή τρία τέκνα και μια σύζυγο , η κληρονομική διαδοχή θα γίνει ως εξής : ¼ στη σύζυγο, ¼ στο ένα τέκνο, ¼ στο άλλο τέκνο και ¼ στο τρίτο τέκνο. Αν κάποιο τέκνο έχει προαποβιώσει στο μερίδιο του (1/4) θα υπεισέλθουν τα τυχόν τέκνα του. Στη δεύτερη τάξη συγγενών καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί, καθώς και τα τέκνα οι εγγονοί αδελφών που έχουν πεθάνει πριν το θάνατο του κληρονομουμένου. Γονείς και αδελφοί κληρονομούν κατ’ ισομοιρία. Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου, εφόσον επιζούν, διαφορετικά τα τέκνα αυτών ή οι κατιόντες των τέκνων. Στην τέταρτη τάξη καλούνται οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες, εφόσον επιζούν, ενώ στην πέμπτη τάξη καλείται ο σύζυγος που επιζεί για το σύνολο της κληρονομιάς. Αν ο σύζυγος συνυπάρχει με τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη, δικαιούται το ½ της κληρονομιάς. Τέλος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει συγγενής από καμία από τις ανωτέρω τάξεις ή υπάρχει συγγενής αλλά αποποιηθεί την κληρονομιά, στην έκτη τάξη υπεισέρχεται το Ελληνικό Δημόσιο , ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος.
Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής: o κληρονόμος με την αποδοχή υπεισέρχεται στο σύνολο της κληρονομιάς, δηλαδή τόσο στο ενεργητικό όσο και στα τυχόν χρέη ή τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται λόγω της διαδοχής. Επέρχεται δηλαδή σύγχυση της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου με αυτή του κληρονομουμένου. Ο κληρονόμος, βέβαια ευθύνεται ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής του μερίδας. Αν έχει εγκατασταθεί στο ¼ της κληρονομιάς, θα ευθύνεται για χρέη ίσα με το ¼ της κληρονομιάς. Ο μοναδικός τρόπος να αποδεχθεί την κληρονομιά χωρίς να υπάρξει σύγχυση των περιουσιών, είναι ο κληρονόμος να αποδεχθεί εντός τεσσάρων μηνών την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής. Με τον τρόπο αυτό ο τελευταίος θα ευθύνεται μόνο μέχρι του ενεργητικού της κληρονομιάς και όχι με την προσωπική του περιουσία. Εκ του νόμου αποδέχονται με το ευεργέτημα της απογραφής τα ανήλικα τέκνα και οι δικαστικώς συμπαραστατούμενοι, οι οποίοι όμως από τη στιγμή που ενηλικιωθούν ή καταστούν ικανά προς δικαιοπραξία οφείλουν εντός ενός έτους να συντάξουν απογραφή, διαφορετικά εκπίπτουν του ευεργετήματος και ευθύνονται ως απλοί κληρονόμοι. Τέλος, το Δημόσιο είναι πάντοτε κληρονόμος με ευεργέτημα απογραφής, χωρίς να προβεί σε κάποια δήλωση ή σύνταξη απογραφής.
Αποποίηση: O κληρονόμος έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί την κληρονομιά εντός τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε για την επαγωγή και το λόγο της (εκ διαθήκης ή εκ του νόμου). Στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής η προθεσμία εκκινεί από τη δημοσίευση της διαθήκης. Η αποποίηση γίνεται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, δηλαδή στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του. Αν ο κληρονόμος αποποιηθεί την κληρονομιά, η επαγωγή προς αυτόν θεωρείται ότι δεν έγινε. Στη θέση του υπεισέρχονται εκείνοι που θα είχαν κληθεί αν εκείνος που αποποιήθηκε δεν ζούσε κατά το θάνατο του κληρονομουμένου. Στο παράδειγμα που ο Χ ενόσω ζούσε είχε τρία τέκνα και μια σύζυγο, το ¼ της κληρονομιάς λαμβάνει η σύζυγος και τα υπόλοιπα ¾ τα τέκνα. Αν το ένα τέκνο έχει δυο παιδιά και αποποιηθεί εντός τετραμήνου, τα παιδιά του έχουν το δικαίωμα από τότε που θα αποποιηθεί ο γονέας τους και εντός 4 μηνών να αποδεχθούν ή να αποποιηθούν το μερίδιο τους, 1/8 έκαστος, ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίσουν τα άλλα δυο τέκνα του κληρονομουμένου ή η σύζυγος αυτού. Το δικαίωμα αποποίησης είναι διαπλαστικό, δημιουργείται μια νέα κατάσταση στην οποία ο προσωρινός κληρονόμος χάνει την ιδιότητά του αυτή.
Αγωγή περί κλήρου: o νόμιμος κληρονόμος έχει δικαίωμα να στραφεί κατά αυτού που κατακρατεί ως κληρονόμος αντικείμενα της κληρονομιάς και να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση του κληρονομικού του δικαιώματος και την απόδοση της κληρονομιάς, είτε αυτούσιας είτε μέσω των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
SHARE ARTICLE ON:
Close

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Ο Ιστότοπός vaonakis.gr αποτελεί τον προσωπικό επαγγελματικό Ιστότοπο του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Βαονάκη και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το γραφείο του, την φιλοσοφία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, ενώ παρατίθεται αρθρογραφία και στοιχεία σχολιασμένης ή ασχολίαστης νομολογίας προσιτής στον κάθε επισκέπτη. Περαιτέρω, ειδικά για τους εντολείς του γραφείου παρέχεται πρόσβαση, μέσα από ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, στην ειδική περιοχή εντολέων.

1.2 Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου vaonakis.gr (εφεξής «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και λέξη προς λέξη και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από την παραμονή του στον Ιστότοπο. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του.

1.3 Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Ιστοτόπου στο σύνολό του.

1.4 Ο Ιστότοπός έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης του και ο επισκέπτης του ή ο χρήστης των υπηρεσιών του οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν επ’ αυτών αλλαγές που έχουν χωρήσει και εφόσον εξακολουθούν την επίσκεψη ή την χρήση στον διαδικτυακό μας τόπο τεκμαίρεται ότι αποδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή έχει επ’ αυτών χωρήσει. Σε περίπτωση που διαφωνούν, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή την χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ- ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE).

2.2 Ο επισκέπτης- χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Δικτυακό μας τόπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών.

2.3 Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από των επισκέπτη του Ιστοτόπου ή και τον χρήστη των υπηρεσιών αυτού κάθε αθέμιτης πρακτικής.

2.4 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στην διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ιδίως, δηλώνει ότι κατανοεί ότι οι χορηγηθέντες σε αυτόν κωδικοί πρόσβασης (username και password) είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν θα γνωστοποιηθούν με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.2 Ο Ιστότοπός λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε όλες οι παρεχόμενες δι’ αυτού πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενάργεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας- εγγεγραμμένων χρηστών που μας παρασχέθηκαν από αυτούς καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις τους να διαφυλάσσονται με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Ωστόσο, ο Ιστότοπός και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία ή διαρροή προσωπικών δεδομένων που θα προκληλθεί στον επισκέπτη ή των χρήστη των υπηρεσιών του την οποία αυτός θα υποστεί εκ της χρήσεως αυτών ή της κακόβουλης και παράνομης παρέμβασης τρίτων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

4.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου vaonakis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, διατυπώσεων και έγγραφου υλικού, φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων, γραφικών σημείων, σημάτων, σχεδίων, λογισμικών, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αρχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

4.2 Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

4.3 Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

4.4 Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου και ο χρήστης των υπηρεσιών αυτού οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του Ιστοτόπου και των τρίτων που προστατεύονται ως δημιουργοί, που κατοχυρώνονται ρητά διά της παρούσας.

4.5 Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

4.6 Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται συντρέχουσα αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

5.2 Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

5.3 Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν.